Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, stran 10343.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj
1. člen
Doda se novo, V. poglavje, ki se glasi:
»V. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
V okviru javnega zavoda delujeta organizacijski enoti:
– Kranjska hiša,
– Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.
Osnovno poslanstvo javnega zavoda v okviru organizacijske enote Kranjska hiša je opravljanje javne službe na področjih turizma in kulture. Njegova naloga je organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti, regionalno povezovanje na področju turizma in kulture, organiziranje in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev v sodelovanju z Mestno občino Kranj in drugimi javnimi in zasebnimi partnerji, pa tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesla ustanoviteljica.
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Lastnik zbirke umetniških del Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost je Mestna občina Kranj, z njo pa upravlja Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.
Program Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost sprejema programski svet, ki ga na predlog uprave ustanovitelja imenuje župan za mandat 5 let. Programski svet sestavljajo predstavnik Mestne občine Kranj, predstavnik zainteresirane javnosti, predstavnik Ministrstva za kulturo, predstavnik Gorenjskega muzeja in predstavnik Upravnega odbora Prešernovega sklada.
Vodjo galerije imenuje direktor zavoda in z njim sklene ustrezno pogodbo.
Za organizacijski enoti se finančno poslovanje vodi ločeno.«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za deveto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,«.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku doda naslednje besedilo:
»Zavod upravlja tudi s poslovnim prostorom v prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 18 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 146/2, ZKV 347, k.o. Kranj (Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost).«
4. člen
V 21. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke ločeno za vsako organizacijsko enoto, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da vodi ločene računovodske evidence za posamezno enoto. Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah materialno finančnega poslovanja zavoda.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega odloka se uporabljajo od dneva uveljavitve sistemizacije delovnih mest Zavoda za turizem Kranj in sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uslužbencem, ki bo premeščen iz Gorenjskega muzeja.
Št. 014-8/2011-1-47/12
Kranj, dne 21. septembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti