Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3440. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka, stran 10402.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju: ZPNačrt in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 8. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne Občine Pivka (v nadalj.: Program opremljanja Občine Pivka).
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka,
– Izračun in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Program opremljanja je izdelalo podjetje V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. 10/SP-012, junij 2011.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(območje programa opremljanja)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč je glede na Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) izdelan za območja stavbnih zemljišč v Občini Pivka s podrobnejšo namensko rabo:
– Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi z grafično oznako SS,
– Stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov ali drugih socialnih skupin) z grafično oznako SB,
– Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju z grafično oznako SK,
– Površine razpršene poselitve z grafično oznako A,
– Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje z grafično oznako CU,
– Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj z grafično oznako CD,
– Gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim z grafično oznako IG,
– Območja z objekti za kmetijsko proizvodnjo z grafično oznako IK,
– Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev z grafično oznako BT,
– Športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam z grafično oznako BC,
– Površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim z grafično oznako BD,
– Območja komunikacijske infrastrukture z grafično oznako T,
– Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem z grafično oznako ZS,
– Parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju z grafično oznako ZP,
– Pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle z grafično oznako z grafično oznako ZK,
– Območja energetske infrastrukture z grafično oznako E,
– Območja okoljske infrastrukture z grafično oznako O,
– Površine nadzemnega pridobivalnega prostora z grafično oznako LN in
– Območja za potrebe obrambe v naselju z grafično oznako F.
(2) V program opremljanja so vključena še območja:
– S podrobnejšo namensko rabo: Območja zunaj naselij za potrebe obrambe z grafično oznako f.
– Površin objektov razpršene gradnje, ki se nahajajo območjih (pod)enot urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo prostora: Območja gozdnih zemljišč z grafično oznako G, območja najboljših kmetijskih zemljišč z grafično oznako K1, območja drugih kmetijskih zemljišč z grafično oznako K2, območja površinskih voda z grafično oznako VC. V tem primeru je površina parcele, namenjene gradnji, določena kot 1,5-kratnik bruto tlorisne površine objekta.
– Površin objektov, ki se nahajajo območjih (pod)enot urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo prostora: Druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo z grafično oznako ZD; Površine cest z grafično oznako PC; Površine železnic z grafično oznako PŽ; Ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa (prometni terminal) z grafično oznako PO. V tem primeru je površina parcele, namenjene gradnji, določena kot 1,5-kratnik bruto tlorisne površine objekta.
3. člen
(obračunska območja za obstoječo komunalno opremo)
(1) Obračunska območja so določena ločeno za posamezne vrste obstoječe in predvidene komunalne opreme.
(2) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so prikazana v Prilogi 2 tega odloka in sicer so prikazane:
– Površine (pod)enot urejanja prostora z oznako stolpca: POV. pEUP.
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota A(ij).
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota T(ij).
– Vsote površin vseh dejanskih neto tlorisnih površin, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota T_dej(ij).
(3) Enotno obračunsko območje Občina Pivka z oznako OO(enotno) je določeno za komunalno opremo:
– Prometno omrežje (lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta),
– Omrežje prenosnega vodovoda (magistralno in primarno omrežje),
– Komunalno opremo za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion v Pivki in nogometno igrišče v Dolnji Košani).
(4) Obračunsko območje za javne poti in mestne ali krajevne ceste z oznako OO(javne poti) je določeno za javne poti in mestne ali krajevne ceste.
(5) Obračunsko območje za omrežje distribucijskega vodovoda z oznako OO(distr vod) je določeno za sekundarno in terciarno vodovodno omrežje.
4. člen
(obračunska območja za predvideno komunalno opremo)
(1) Obračunska območja za predvideno komunalno opremo so prikazana v Prilogi 5 tega odloka in sicer so prikazane:
– Površine (pod)enot urejanja prostora z oznako stolpca: POV. pEUP.
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota A(ij).
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota T(ij).
– Vsote površin vseh dejanskih neto tlorisnih površin, ki ležijo na obračunskem območju posamezne (pod)enote urejanja prostora z oznako stolpca: vsota T_dej(ij).
(2) Enotno obračunsko območje Občina Pivka z oznako OO(enotno N) je določeno za predvideno komunalno opremo:
– Prometno omrežje (lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta),
– Grajeno javno dobro (trg pred Krpanovim domom).
(3) Obračunsko območje za javne poti in mestne ali krajevne ceste z oznako OO(javne poti N) je določeno za predvidene javne poti in mestne ali krajevne ceste.
(4) Obračunsko območje za predvideno vodovodno omrežje v Bujah z oznako OO(distr vod N) je določeno za območje (pod)enot urejanja prostora, ki se opremijo s to komunalno opremo.
(5) Obračunsko območje za predvideno športno igrišča V Mali Pristavi z oznako oo(igrišča N) je določeno za območje (pod)enot urejanja prostora, ki se nahajajo v naselju Mala Pristava.
(6) Obračunsko območje za predvidene hidrantne omarice z oznako oo(ho N) je določeno za območja naselij, ki se opremijo s to komunalno opremo.
5. člen
(določitev obveznosti izdelave posamičnega programa opremljanja za načrtovano komunalno opremo)
(1) Določitev obveznosti izdelave posamičnega programa opremljanja za načrtovano komunalno opremo je prikazana v Prilogi 2 tega odloka v stolpcu z oznako: FAZE OO pEUP in sicer velja, da so tiste (pod)enote urejanja prostora, ki so ali izločene iz obračunskega območja ali zanje velja obveznost izdelave posamičnega programa opremljanja označene kot:
– 1a: za območja (pod)enot urejanja prostora, označena z 1a velja, da je območje izločeno iz posameznega obračunskega območja. Za ta območja velja, da je za opremljanje s komunalno opremo obvezna izdelava dodatnega programa opremljanja.
– 1b: za območja (pod)enot urejanja prostora, označena z 1b velja, da območje ni izločeno iz posameznega obračunskega območja, a je kljub temu obvezna izdelava dodatnega program opremljanja.
– 1c: za območja (pod)enot urejanja prostora, označena z 1c velja, da je območje izločeno iz posameznega obračunskega območja a izdelava dodatnega programa opremljanja ni obvezna.
– 2: za območja (pod)enot urejanja prostora, označena z 2 velja, da je v primeru, da bo na območju načrtovana gradnja, kjer bo način urejanja OPPN, izdelava dodatnega programa opremljanja obvezna.
– 3: za območja (pod)enot urejanja prostora, označena s 3 velja, da je izdelava dodatnega programa opremljanja zgolj priporočljiva.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja, za katere je glede na prejšnjo točko tega člena obvezna ali priporočljiva izdelava dodatnega ločenega programa opremljanja, se izdela za komunalno opremo, ki se jo bo uredilo na območju urejanja (pod)enote urejanja prostora. Stroške za nadomestilo uporabe obstoječe komunalne opreme na območju občine se obračuna po tem odloku.
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja iz drugega odstavka tega člena se lahko izdela tudi kot dopolnitev tega programa opremljanja.
3. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Pivka ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. Investicije v komunalno opremo so določene v Načrtu razvojnih programov. V obračunske stroške investicij se lahko zajame načrtovane investicije za tekoče in naslednje leto. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb:
– Prometno omrežje,
– Vodovodno omrežje,
– Ravnanje z odpadki,
– Odvajanje komunalne in padavinske vode,
– Druge objekte grajenega javnega dobra kot so trgi, športni stadioni, nogometna igrišča ter športna in otroška igrišča.
(2) Prometno in vodovodno omrežje se obravnava kot prenosno in distribucijsko omrežje in sicer se kot:
– Prenosno cestno omrežje obravnava lokalne ceste in zbirne mestne ali krajevne ceste.
– Distribucijsko cestno omrežje obravnava javne poti in mestne ali krajevne ceste.
– Prenosno vodovodno omrežje obravnava magistralno in primarno vodovodno omrežje.
– Distribucijsko vodovodno omrežje obravnava sekundarno in terciarno omrežje.
(3) Dolžine, površine in kapacitete obstoječe komunalne opreme so določene v tem programu opremljanja in so prikazane v Prilogi 1 tega odloka.
7. člen
(predvidena komunalna oprema)
(1) V letih 2011 in 2012 je načrtovana izgradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme za področje lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest:
– Rekonstrukcija ceste Kal R3 622/6848 Goriče–Kal od km 14.940 do km 16.080, in sicer izgradnja hodnika za pešce,
– Ureditev ceste G1-6/338 Postojna–Pivka skozi Petelinje od km 8.960 do km 9.900, in sicer izgradnja hodnika za pešce in kolesarske poti,
– Rekonstrukcija lokalne ceste Velika Pristava–Nadanje Selo–Narin–Šmihel,
– Rekonstrukcija lokalne ceste Dolnja Košana–Neverke,
– Dopolnilno komunalno opremo lokalnih cest (npr. ureditev hodnikov za pešce, javne razsvetljave, odvodnjavanja …).
(2) V letih 2011 in 2012 je načrtovana izgradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme za področje lokalnih javnih poti in mestnih ali krajevnih cest:
– Rekonstrukcija javne poti Nadanje Selo JP 816636,
– Rekonstrukcija javne poti Kal JP 816549,
– Rekonstrukcija javne poti v industrijski coni Neverke JP 816577,
– Dopolnilno komunalno opremo lokalnih cest (npr. ureditev hodnikov za pešce, javne razsvetljave, odvodnjavanja …).
(3) V letih 2011 in 2012 je načrtovana izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Buje.
V letih 2011 in 2012 je načrtovana postavitev hidrantnih omaric v naseljih Volče, Narin, Nadanje selo in Nova Sušica. V letu 2012 pa bodo z njimi opremljena tudi naselja Čepno, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Parje, Selce, Slovenska vas in Sveta Trojica, Stara Sušica, Suhorje, Šmihelj, Trnje, Velika Pristava.
(4) V letu 2012 bo dokončana izgradnja trga pred Krpanovim domom in ureditev športnega igrišča v naselju Mala Pristava.
(5) Dolžine, površine in kapacitete obstoječe komunalne opreme so določene v tem programu opremljanja in so prikazane v Prilogi 4 tega odloka.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(vrednost obstoječe komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški po vrstah komunalne opreme so določeni glede na vrsto obstoječe komunalne opreme, in sicer je:
– Višina skupnih stroškov lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest na celotnem območju občine z oznako S(lok cesta) = 12.619.602,50 €.
– Višina skupnih stroškov javnih poti in mestnih ali krajevnih cest na celotnem območju občine z oznako S(javne poti) = 12.195.749,17 €.
– Višina skupnih stroškov prenosnega vodovodnega omrežja na celotnem območju občine z oznako S(pren vod) = 7.406.218,83 €.
– Višina skupnih stroškov distribucijskega vodovodnega omrežja na celotnem območju občine z oznako S(distr vod) = 13.815.439,55 €.
– Višina skupnih stroškov za ravnanje z odpadki na celotnem območju občine z oznako S(odpadki)= 259.889,91 €.
– Višina skupnih stroškov za fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Zagorje je določena z ločeno sprejetimi programi opremljanja.
– Višina skupnih stroškov za športni park in nogometno igrišče na celotnem območju občine z oznako S(gjd) = 138.767,20 €.
– Višina skupnih stroškov za športna igrišča na celotnem območju občine z oznako S(igrišča) = 494.355,20 €.
(2) Skupni in obračunski stroški so po vrstah komunalne opreme prikazani v Prilogi 6 tega odloka.
(3) Preračun stroškov na enoto mere in izračun komunalnega prispevka za vsa obračunska območja je prikazan v Prilogi 3 tega odloka.
9. člen
(vrednost predvidene komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški po vrstah komunalne opreme so določeni glede na vrsto predvidene komunalne opreme, in sicer je:
– Višina skupnih stroškov lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest na celotnem območju občine z oznako S(lok cesta N) = 682.800,00 €.
– Višina skupnih stroškov javnih poti in mestnih ali krajevnih cest na celotnem območju občine z oznako S(javne poti N) = 238.500,00 €.
– Višina skupnih stroškov vodovodnega omrežja v naselju Buje z oznako S(distr vod N) = 350.000,00 €.
– Višina skupnih stroškov za hidrantne omarice z oznako S(ho N) = 20.000,00 €.
– Višina skupnih stroškov za trg pred Krpanovim domom z oznako S(gjd N) = 95.264,57 €.
– Višina skupnih stroškov za športno igrišče v Mali Pristavi z oznako S(igrišča N) = 25.000,00 €.
(2) Skupni in obračunski stroški so po vrstah komunalne opreme prikazani v Prilogi 5 tega odloka.
(3) Preračun stroškov na enoto mere in izračun komunalnega prispevka za vsa obračunska območja je prikazan v Prilogi 3 tega odloka.
10. člen
(preračun stroškov na enoto mere)
(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele objekta in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju.
(2) Cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako Ct so za posamezne (pod)enote urejanja prostora podane po vrstah komunalne opreme in sicer ločeno za:
– Lokalne ceste in zbirne mestne ali krajevne ceste,
– Javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalno opremo za ravnanje z odpadki,
– Fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Zagorje,
– Športni park in nogometno igrišče in
– Športna igrišča.
(3) Cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako Ct so za obstoječo komunalno opremo podane v Prilogi 3 tega odloka.
(4) Cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako Ct so za predvideno komunalno opremo podane v Prilogi 6 tega odloka.
5. IZRAČUN IN PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– Za vsako novo gradnjo na območju občine;
– Za vsako nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo na območju občine, pri čemer se poveča neto tlorisna površina objekta;
– Za vsako spremembo namembnosti objekta;
– Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to komunalno opremo.
12. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– Površino parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) in
– Neto tlorisno površino stavbe z oznako A(tlorisna).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, določi na podlagi načrta arhitekture ali načrta gradbenih konstrukcije v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumentacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun A(tlorisna) in A(parcela) lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS in faktor izrabe gradbene parcele z oznako FI, ki ga določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadalj.: Odlok o OPN Pivka, iz in sicer:
– A(tlorisna) = Tlorisna površina x število etaž/1,16
– A(parcela) = Tlorisna površina x število etaž/FI.
V primeru pritožbe na tako ocenjeni A(tlorisna) in A(parcela) mora stranka dokazati dejansko A(tlorisna) in A(parcela) z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
(4) V primeru, da je A(parcela) zavezanca manjša od dopustne velikosti gradbene parcel, ki jo določa Odlok o OPN Pivka, se v vseh primerih, navedenih v prejšnjih točkah tega člena, kot A(parcela) za odmero komunalnega prispevka upošteva površina gradbene parcele, določene z FI v Odloku o OPN Pivka.
13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt.
– Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost).
14. člen
(razmerje med merili Dp in Dt)
Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
15. člen
(faktor dejavnosti po klasifikaciji objektov)
(1) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu.
(2) Povprečni faktor dejavnosti se izračuna:
K(dejavnost) = ((K1(dejavnost) x A1(tlorisna)) / ∑A( tlorisna) + (Ki(dejavnost) x Ai(tlorisna)) / ∑A(tlorisna) / i
(3) Faktorji dejavnosti po klasifikaciji objektov z oznako K(dejavnost)so:
– 11100 Enostanovanjske stavbe: 1,0
– 11210 Dvostanovanjske stavbe: 1,0
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe: 1,1
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji: 1,0
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: 1,0
– 1211 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: 1,1
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: 1,1
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: 0,7
– 12201 Stavbe javne uprave: 1,2
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic: 1,2
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: 1,2
– 12301 Trgovske stavbe: 1,2
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča: 1,2
– 12303 Bencinski servisi: 1,3
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: 1,2
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe: 1,3
– 12420 Garažne stavbe: 1,3
– 12510 Industrijske stavbe: 1,3
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: 1,3
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: 1,1
– 12620 Muzeji in knjižnice: 1,1
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno delo: 1,1
– 12640 Stavbe za zdravstvo: 1,1
– 12650 Športne dvorane: 1,1
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: 0,7
– 12712 Stavbe za rejo živali: 0,7
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka: 0,7
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: 0,7
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov: 0,7
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti: 0,7
– 12730 Kulturni spomeniki: 0,7
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: 1,0
– 23010 Rudarski objekti: 1,3
– 23020 Energetski objekti: 1,3
– 23030 Objekti kemične industrije: 1,3
– 23040 Drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje: 1,3
– 24110 Športna igrišča: 0,7
– 24121 Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami: 0,7
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: 0,7
– 24201 Vojaški objekti: 1,3
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: 0,7.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dp x Cp(i) x A(parcela) + Dt x Ct(i) x A(tlorisna) x K(dejavnost)) x i
pri čemer je:
– KP: Komunalni prispevek,
– A(parcela): Površina gradbene parcele objekta,
– A(tlorisna): Neto tlorisna površina objekta,
– I: letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– Cp(i): Strošek opremljanja 1 m2 parcele za določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
– Cp(i): Strošek opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
– Dp: Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dt: Delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– K(dejavnost): Faktor dejavnosti.
(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene, se komunalni prispevek izračuna kot vsota komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo ne glede na dejansko priklapljanje objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo in predvideno komunalno opremo se izračuna ob upoštevanju prve alineje tega člena in cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako C(p) in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako C(t), ki so podane v Prilogi 3 tega odloka za obstoječo komunalno opremo in v Prilogi 6 tega odloka za predvideno komunalno opremo.
(4) Za parcele objektov, ki se nahajajo izven območij komunalno opremljenih stavbnih zemljišč na območjih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali drugih območjih z oznako 1a, 1b, 2 ali 3 iz 5. člena tega odloka se v skladu z določila 5. člena tega odloka na podlagi ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč lahko sklene pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za uporabo obstoječe komunalne opreme se izračuna ob upoštevanju prve in druge odstavka tega člena ter obračunskih območij, ki so določena v Prilogi 2 tega odloka.
(5) Komunalni prispevek za komunalno opremo, ki se nahaja v enotnem obračunskem območju za obstoječo komunalno opremo z oznako OO(enotno) in v enotnem obračunskem območju za načrtovano komunalno opremo z oznako OO(enotno N) se vedno zaračuna.
(6) V primeru, da se objekt na določeno vrsto komunalne opreme, ki se ne nahaja v enotnem obračunskem območju za obstoječo komunalno opremo z oznako OO(enotno) ali v enotnem obračunskem območju za načrtovano komunalno opremo z oznako OO(enotno N):
– Ne more priključiti, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne obračuna.
– Ne more priključiti brez gradnje dela cestnega omrežja (javne poti in mestne ali krajevne ceste) ali distribucijskega vodovodnega omrežja na stroške investitorja, se mu ob odmeri komunalnega prispevka za delež istovrstne komunalne opreme odšteje del, ki ga je vložil sam v izgradnjo.
(7) Ne glede prejšnja določila tega odloka lahko upravljavec omrežja določi območja znotraj obračunskih območij, ki še niso opremljena. Upravljavec omrežja tudi določi ali je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje ali pa se predvideni objekt zgolj priključi na obstoječe omrežje. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje, je za to območje potrebno pripraviti ločen program opremljanja in skleniti pogodbo o opremljanju, ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če dodatnega javnega omrežja ni potrebno izvesti, se predvideni objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka krije investitor.
(8) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ali stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(9) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni le neto tlorisna površina stavbe ali v primeru spremembe namembnosti se šteje, da je komunalna opremljenost in površina gradbene parcele enaka pred in po izvedbi posega.
(10) V primeru iz devetega odstavka tega člena mora biti neto tlorisna površina objekta pred in po posegu razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega odloka. Če se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.
(11) V primeru nadomestne gradnje se kot obstoječ objekt upošteva le objekt, ki je predviden za rušitev v projektu za gradbeno dovoljenje, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo. Če načrtovana rušitev ni del projekta za gradbeno dovoljenje, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(12) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
17. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan 1. 6. 2011. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga izdaja GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
18. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program opremljanja obravnava tudi načrtovano komunalno opremo, katere realizacija bo potekala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov v tekočem (2011) in sledečem letu (2012).
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.
6. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
19. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka ugotovi, da se komunalni prispevek ne plača oziroma zniža za zavezančeva vlaganja v posamezno vrsto komunalne opreme v primeru, da zavezanci za plačilo komunalnega prispevka vlaganja dokažejo s predložitvijo ustreznih dokazil o investiranju v posamezno vrsto komunalne opreme, kar se ugotavlja za vsak primer posebej.
(3) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijsko dokumentacijo v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
(4) Prejšnja točka tega člena se na naša predvsem na:
– Varovana stanovanja za starejše občane in invalide, ter neprofitna stanovanja, kjer je investitor občina oziroma stanovanjski sklad občine,
– Gasilske domove,
– Kulturne in športne objekte,
– Otroške vrtce in šole,
– Druge objekte posebnega javnega interesa, kadar o tem odloči s sklepom občinski svet.
(5) V primeru, da občina proda komunalno opremljeno zemljišče ter je cena komunalne opreme vključena in prikazana v ceni zemljišča, se komunalni prispevek ne obračuna za tisto vrsto komunalne opreme, ki je definirana v pogodbi o odkupu zemljišča.
(6) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek plača le v višini 50 % v primeru:
– Gradnje (novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, prezidave oziroma nadzidave) objekta v območju naselbinske kulturne dediščine pod pogojem, da za objekt ni potrebna novogradnja komunalne opreme.
– Gradnje energetsko učinkovitega objekta pod pogojem, da načrtovana gradnja dosega razred učinkovitosti stavbe Qh<=35 kWh/m2 izračunan po metodologiji PHPP'07.
(7) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek plača le v višini 10 % v primeru gradnje sončnih elektrarn (fotovoltaičnih sistemov na zemljišču).
(8) Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah začasnih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.
7. POSTOPEK ODMERE
20. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določeno z drugo alinejo 12. člena tega odloka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določeno z drugo alinejo 12. člena tega odloka.
(4) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 12. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(5) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku v skladu z določili iz odločbe.
(6) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja v 15 dneh po pravnomočnosti odmerne odločbe. Kolikor se za plačilo komunalnega prispevka ne sklepa pogodba o opremljanju stavnih zemljišč in komunalni prispevek ni plačan v roku 15 dni se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
(7) Priključitev na komunalno opremo po občinskem odloku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komunalno podjetje po predhodno pridobljenem potrdilu o plačanem komunalnem prispevku, ki ga predloži zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
21. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto komunalne opreme.
8. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Pivka zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter ta prenese na Občino Pivka.
(3) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na podlagi veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine Pivka.
24. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
(prenehanje odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 75/04, 103/04, 21/05 in 19/08).
Št. 9000-8/2011
Pivka, dne 5. oktobra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti