Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3394. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe, stran 10288.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) v zvezi s 5. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09 in 97/10, v nadaljevanju sklep) se 1.a člen spremeni tako, da se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15), in Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 97).«.
2. člen
V 3. členu se na koncu točke (a) vejica nadomesti s podpičjem ter doda besedilo: »na podlagi metode notranjih modelov (IMM) iz 53. do 68. člena tega sklepa se lahko vsi nizi/nabori pobotov z eno samo nasprotno stranko obravnavajo kot en sam niz/nabor pobotov, če se pri oceni pričakovane izpostavljenosti (EE) za modelirane negativne tržne vrednosti posameznih nizov/naborov pobotov določi vrednost nič,«.
3. člen
Prvi pododstavek tretjega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Borznoposredniška družba lahko pozicije, ki predstavljajo postavke iz točk (a), (b) in (c) drugega odstavka 30. člena Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11; v nadaljevanju: sklep o kapitalu) in so v trgovalni knjigi, obravnava kot lastniške ali dolžniške finančne instrumente, če dokaže, da je aktivni vzdrževalec trga za te pozicije. Borznoposredniška družba mora v tem primeru imeti ustrezne sisteme in kontrole za spremljanje trgovanja z instrumenti, ki so lahko sestavina kapitala.«.
4. člen
V šestem odstavku 13. člena se številka »12« nadomesti s številko »20« in številka »25« s številko »33«.
5. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za izpostavljenosti v listinjenju, ki se v izračunu omejitev posameznih sestavin kapitala v skladu s prvim odstavkom in točko (g) drugega odstavka 30. člena sklepa o kapitalu odštevajo ali ki so v skladu s pravili Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 80/11; v nadaljevanju: sklep o listinjenju) tehtajo z utežjo 1250 %, mora borznoposredniška družba uporabiti kapitalsko zahtevo, ki ni nižja od tiste, ki je rezultat navedenih dveh možnih obravnav izpostavljenosti v listinjenju. Za likvidnostne aranžmaje brez bonitetne ocene (unrated liquidity facilities) mora borznoposredniška družba uporabiti kapitalsko zahtevo, ki ni manjša od tiste, določene v skladu z 19. do 20. in 30. do 32. členom sklepa o listinjenju.«.
6. člen
Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če borznoposredniška družba za izpostavljenost iz netrgovalne knjige ali za izpostavljenost za CCR kupi kreditni izvedeni finančni instrument, lahko izračuna svojo kapitalsko zahtevo za varovano premoženje v skladu s 103. do 110. členom sklepa o kreditnih zavarovanjih, ali v skladu z drugim odstavkom 51. člena in petim odstavkom 52. člena ali 35. in 36. členom sklepa o pristopu IRB.
V teh primerih, in če borznoposredniška družba ne uporabi možnosti iz drugega stavka četrtega odstavka 45. člena tega sklepa, je vrednost izpostavljenosti za CCR za te kreditne izvedene finančne instrumente enaka nič.
Borznoposredniška družba se lahko vseeno odloči, da za namen izračuna kapitalske zahteve za CCR v izračun dosledno vključi vse kreditne izvedene finančne instrumente, ki niso vključeni v trgovalno knjigo in so bili kupljeni za namen varovanja izpostavljenosti iz netrgovalne knjige ali za izpostavljenosti za CCR, če je kreditno zavarovanje priznano v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih.«.
7. člen
Sedmi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega finančnega instrumenta, ki je osnova za kreditno zamenjavo, obstaja en niz varovanj. Borznoposredniška družba obravnava košarico kreditnih zamenjav (credit default swaps) na podlagi n-tega neplačila (nth to default) na naslednji način:
a) velikost tveganosti pozicije za referenčni dolžniški finančni instrument v košarici kreditnih zamenjav na podlagi n-tega neplačila je efektivna nominalna vrednost referenčnega dolžniškega instrumenta, pomnožena z modificiranim trajanjem izvedenega finančnega instrumenta na podlagi n-tega neplačila glede na spremembo kreditnega razmika (credit spread) referenčnega dolžniškega instrumenta,
b) za vsak referenčni dolžniški finančni instrument v košarici, ki je osnova za dano kreditno zamenjavo na podlagi n-tega neplačila, obstaja en niz varovanj; tveganosti pozicije iz različnih kreditnih zamenjav na podlagi n-tega neplačila se ne vključijo v isti niz varovanj,
c) CCR multiplikator, ki se upošteva za vsak niz varovanj, oblikovan za enega izmed referenčnih dolžniških instrumentov, ki predstavljajo osnovo za kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila, je 0,3 % za referenčne dolžniške instrumente, ki imajo zunanjo bonitetno oceno priznane ECAI, ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 do 3, in 0,6 % za vse ostale dolžniške finančne instrumente.«.
8. člen
V petem odstavku 89. člena se številka »14« nadomesti s številko »15« in številka »16« nadomesti s številko »17«.
9. člen
Prvi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora izračunati kapitalsko zahtevo za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti iz postavk trgovalne knjige, če skupne izpostavljenosti, izračunane v skladu s 6. členom Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti), presegajo omejitve iz 9. in 10. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.«.
V drugem odstavku se številka »11« nadomesti s številko »12«.
10. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00700-10/2011-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0152
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti