Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3443. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011, stran 10409.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB49), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 3. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN  |         |   v evrih|
|    |ODHODKOV        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI    |70+71+72+73+74+78|  15.529.846|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI    |70+71      |  12.354.681|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI    |         |  11.268.522|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in  |         |  9.794.502|
|    |dobiček        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje  |         |   941.500|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago |         |   532.520|
|    |in storitve      |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI   |         |  1.086.159|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku in |         |   698.047|
|    |dohodki od premoženja |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine  |         |    4.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|712  |Denarne kazni     |         |    18.100|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje  |         |    50.415|
|    |blaga in storitev   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki|         |   315.597|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI  |         |   286.370|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje  |         |    26.370|
|    |osnovnih sredstev   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje  |         |   260.000|
|    |zemljišč in      |         |       |
|    |neopredmetenih dolg.  |         |       |
|    |sr.          |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE    |         |    3.432|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|730  |Prejete donacije iz  |         |    3.432|
|    |domačih virov     |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI  |         |  2.459.979|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz |         |  1.531.202|
|    |drugih javnofinančnih |         |       |
|    |institucij       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz  |         |   928.777|
|    |drž. proračuna iz   |         |       |
|    |sredstev proračuna EU |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ  |         |   425.384|
|    |EVROPSKE UNIJE     |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|787  |Prejeta sredstva od  |         |   425.384|
|    |drugih evropskih    |         |       |
|    |institucij       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI     |40+41+42+43+45  |  17.385.372|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI     |         |  4.458.712|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|400  |Plače in drugi izdatki |         |   737.985|
|    |zaposlenim       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|401  |Prispevki delodajalcev |         |   122.195|
|    |za socialno varnost  |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|402  |Izdatki za blago in  |         |  3.314.573|
|    |storitve        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|403  |Plačila domačih obresti|         |    47.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|409  |Sredstva, izločena v  |         |   236.960|
|    |rezerve        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI    |         |  6.583.603|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|410  |Subvencije       |         |    1.500|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|411  |Transferi posameznikom |         |  2.984.527|
|    |in gospodinjstvom   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|412  |Transferi neprofitnim |         |   709.883|
|    |organizacijam in    |         |       |
|    |ustanovam       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|413  |Drugi tekoči domači  |         |  2.887.693|
|    |transferi       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI |         |  5.843.904|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|420  |Nakup in gradnja    |         |  5.843.904|
|    |osnovnih sredstev   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI|         |   499.153|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|431  |Investicijski transf. |         |   144.700|
|    |pravnim in fiz. osebam,|         |       |
|    |ki niso pror.     |         |       |
|    |uporabniki       |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|432  |Investicijski transferi|         |   354.453|
|    |proračunskim      |         |       |
|    |uporabnikom      |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |I-II       |  –1.855.526|
|    |(PRIMANJKLJAJ)     |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH    |         |       |
|    |TERJATEV IN NALOŽB   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH |750+751+752   |    19.000|
|    |POSOJIL IN PRODAJA   |         |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH |         |       |
|    |POSOJIL        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|750  |Prejeta vračila danih |         |    19.000|
|    |posojil        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih  |         |      0|
|    |deležev        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|V   |DANA POSOJILA IN    |         |      0|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH |         |       |
|    |DELEŽEV        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih |         |      0|
|    |deležev        |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA   |IV-V       |    19.000|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE |         |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA   |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE      |500+501     |   500.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE      |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje  |         |   500.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|VIII  |ODPLAČILA DOLGA    |550+551     |   301.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA    |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega   |         |   301.000|
|    |dolga         |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|IX   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |I+IV+VII-    |  –1.637.526|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH  |II-V-VIII    |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE   |VII-VIII     |   199.000|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE   |VI+IX-IXI    |  1.855.526|
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
|XII  |Stanje sredstev na   |         |  1.637.526|
|    |računih konec     |         |       |
|    |preteklega leta    |         |       |
+-------+-----------------------+-----------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
Spremeni se 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: sredstva prejeta iz naslova požarne takse, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, sredstva komunalnega prispevka, sredstva pridobljena od najemnin za stanovanja, poslovne prostore ter najemnin od oddaje javne infrastrukture v najem, sredstva pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 41.960 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katera se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.«
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
»Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 195.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.«
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti