Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3419. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško, stran 10345.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 12/06 – ZJZP, 38/10, 57/11), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11), 4. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) in 15. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 8. redni seji dne 28. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Laško, da določa:
– Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe
– Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
– Vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev
– Pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
– Pravice in obveznosti porabnikov ter
– Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja.
(2) Sestavni del tega odloka je temeljna topografska karta oskrbovalnih območij, iz katere je razviden način zagotavlja oskrbe s pitno vodo.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so vrtine, črpališča, sistemi za pripravo vode, cevovodi, vodohrani, čistilne naprave ter druga oprema (priključki, hidranti …), ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od ostalih vodovodov,
– javni vodovod je občinska gospodarska javna infrastruktura, ki predstavlja sistem za oskrbo s pitno vodo v lasti občine in je v upravljanju izvajalca javne službe,
– lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz vodnega vira za katerega je pridobljeno vodno vodnega dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodo na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo,
– zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava, namenjen lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo,
– transportni vodovod je del vodovoda namenjen transportu vode iz vodnih virov do primarnih vodovodov. Na njem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,
– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, (objekti za obdelavo vode, vodohrani, črpališča …) namenjeno transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov (objekti za dvig ali zmanjšanje tlaka, obdelavo vode …) namenjeno neposrednemu priključevanju stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi zunanje hidrantno omrežje in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
– hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov. Uporablja se za direktno gašenje požarov ali posredno gašenje požarov s priključitvijo gasilnih vozil z vgrajenimi črpalkami ali prenosnimi gasilnimi črpalkami,
– odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov (stari večstanovanjski objekti) pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,
– porabnik je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta možnostjo priključitve na javni ali zasebni vodovod oziroma lastnik vodovodnega priključka na javni ali zasebni vodovod,
– plačnik storitev javne službe je porabnik iz tega odloka ali druga pravna ali fizična oseba, ki z dovoljenjem porabnika uporablja storitve javne službe,
– priključno mesto predstavlja točko predvidene ali izvedene priključitve na javni vodovod,
– upravljavec vodovoda je pravna oseba, ki je v skladu s tem odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo ima sklenjeno koncesijsko in najemno pogodbo za opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom,
– izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (izvajalec) je pravna oseba, katera je upravljavec javnega vodovoda in izvaja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo,
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture,
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost,
– oskrbovalno območje je eno- ali več območij označenih na temeljni topografski karti in vsako predstavlja organizacijsko in prostorsko zasnovo – zaokroženo območje ali del območja občine na katerem so izpolnjeni enotni oskrbovalni standardi na katerem javno službo izvaja eden izvajalec.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
4. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu HACCAP. Program za obvladovanje kakovosti vsebuje tudi Program oskrbe s pitno vodo, ki ga v skladu s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo izdela izvajalec vsako leto do konca oktobra za naslednje poslovno leto.
(2) Program oskrbe s pitno vodo pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), potrdi pa ga Občinski svet Občine Laško.
5. člen
(1) Za javni vodovod in pripadajoče gradbeno inženirske objekte in naprave je odgovoren izvajalec javne službe, ki izdela Tehnični pravilnik o javnem vodovodu in uskladi z organom občinske uprave, pristojnim za gospodarske javne službe, sprejme pa ga Občinski svet Občine Laško. Tehnični pravilnik je dolžen objaviti izvajalec javne službe v roku 10 dni po njegovem sprejemu na spletni strani Občine Laško.
(2) V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje in normative za gradnjo, priključevanje objektov in njihovo vzdrževanje, dobavo pitne vode, upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda ter pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav.
6. člen
Občina Laško zagotavlja z javno službo pitno vodo kot javno dobrino. Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb vsem porabnikom pod enakimi pogoji,
– pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje vodovodnega priključka,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in tehnoloških izboljšav na javnem vodovodu po potrjenem Programu oskrbe s pitno vodo,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– pripravo in izvajanje občinskega Programa oskrbe s pitno vodo,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge naloge iz tega odloka.
7. člen
(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja samo na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, in je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje s stalnim prebivališčem z manj kot 50 prebivalci in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
(3) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(4) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
(5) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje pristojnega ministrstva lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(6) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
– monitoring iz vodnih virov odvzete pitne vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Gospodarska javna infrastruktura za izvajanje javne službe na območju Občine Laško je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode …), ki se povezujejo s transportnim, primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO
9. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
– javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca ter
– javna pooblastila izvajalcu.
1. Javni vodovod in priključitev na javni vodovod
10. člen
(1) Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod in je oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta v katerem se uporablja pitna voda (stavbe) od javnega vodovoda enaka ali manjša od 200 m, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna, če so izpolnjeni vsi tehnični pogoji za priklop, ki so opredeljeni v tehničnem pravilniku.
(2) Objekt mora biti priključen na javni vodovod najkasneje v roku 12 mesecev pri novih investicijah, pri obstoječih pa v roku 36 mesecev.
(3) V primeru obstoječe stavbe Občina Laško obvesti bodočega porabnika, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna. Z obvestilom ga seznani s pogoji za priključitev na javni vodovod.
11. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov ali priključek več vodomernih naprav ob pogojih, ki so predpisani s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
(2) Možen je tudi začasen priključek na javni vodovod ob pogojih določenih s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
12. člen
(1) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi oziroma so zagotovljeni minimalni tehnični pogoji za odvajanje odpadnih vod.
(2) Pred priključitvijo stavbe na javni vodovod mora bodoči porabnik pri izvajalcu podati vlogo za priključitev. Izvajalec na podlagi podane vloge bodočega porabnika določi pogoje za izvedbo priključka na javni vodovod.
(3) Izvajalec lahko priključi objekt na javni vodovod šele, ko bodoči porabnik izpolni vse obveznosti določene s pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev in poravna komunalni prispevek.
(4) Izvajalec mora porabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve določa soglasje za priključitev oziroma projektna dokumentacija, skladno z veljavnimi predpisi.
(5) Stroške namestitve obračunskega vodomera in ostale nastale stroške izvedbe priključka na javni vodovod, plača porabnik.
13. člen
(1) Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno z vodomerno napravo, na stroške porabnika prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe.
(2) Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno vodomerno napravo.
(3) Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave opredeljuje Tehnični pravilnik.
(4) Porabnik je dolžan zavarovati vodomerno napravo pred poškodbami in vremenskimi vplivi, vzdrževati merilno mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo čistost in stalno dostopnost, ter pooblaščenim delavcem in upravljavcem izvajalca javne službe omogočati nemoten dostop.
(5) Porabnik je, v primeru kakršnegakoli poškodovanja ali uničenja priključka, dolžan v roku 3 dni o tem obvestiti izvajalca javne službe, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna porabniku. Prav tako je porabnik dolžan v roku 15 dni izvajalcu javne službe in lastniku vodovoda sporočiti spremembo lastništva priključka (plačnika storitev javne službe) z odčitanim stanjem vodomerne naprave na dan primopredaje lastništva.
14. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo in kontrolo vodomernih naprav ob predhodnem obvestilu porabniku, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno napravo, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila porabniku, o tem pa ga je dolžan naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
(3) V primeru, da je poškodba vodomerne naprave po krivdi porabnika, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil. Izvajalec javne službe je poškodovano vodomerno napravo dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma plačila nastalih stroškov s strani porabnika.
15. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih ko gre za začasen priključek. Porabnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo za ukinitev priključka. Porabnik se izbriše iz evidence porabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške porabnika.
16. člen
(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi (več kot 120 dni), lahko lastnik vodovodnega priključka poda zahtevo za mirovanje vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega priključka na stroške porabnika izvede upravljavec tako, da se demontira vodomer in zaplombira vodovodni ventil na ta način, da dobava vode ni možna.
(2) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo objekta na vodovodno omrežje o tem obvestiti upravljavca. Pred ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati stroške novega vodomera in njegovo vgradnjo.
(3) V obdobju mirovanja priključka porabnik plačuje stroške števnine in omrežnine.
(4) Mirovanje vodovodnega priključka izvede izvajalec brez zahteve porabnika v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot 120 dni in zapadle obveznosti za opravljene storitve javne službe niso poravnane. Stroške vzpostavitve mirovanja in ponovne priključitve upravljavec izvede na stroške porabnika.
17. člen
(1) Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dejavnosti, ki povzroča okvare in posledično zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska javna infrastruktura.
(2) Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomeru izvaja upravljavec vodovoda na svoje stroške. Od vodomernega jaška do objekta oziroma 1 m od objekta pa lastnik objekta. Lastniki, ki imajo vodomerje v objektu so dolžni v dobi 8 let od sprejema tega odloka prestaviti vodomer v zunanji vodomerni jašek, če je to tehnično izvedljivo. Lokacija jaška se določi skupaj z upravljavcem vodovoda, vsi detajli in morebitne izjeme so opredeljene in definirane v Tehničnem pravilniku.
18. člen
Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe v soglasju z upravljavcem. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe, od vodomernega jaška naprej.
19. člen
Javni vodovod, hidranti in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti izvajalcu vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Izpolnjevanje obveznosti izvajalca
20. člen
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
2. pridobivanje in posredovanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
3. vzdrževanje javnega vodovoda s pripadajočimi objekti in opremo,
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
5. vzdrževanje delov priključkov stavb, do vodomernega jaška oziroma 1 m do objekta,
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
11. pripravo in izvajanje občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
12. občasno hidravlično modeliranje v vodovodnih sistemih,
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju ter
16. vodenje katastra javnega vodovoda,
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
18. vodenje evidenc v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
21. člen
(1) Izvajalec prekine oskrbo z vodo porabniku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške porabnika v naslednjih primerih:
– če porabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju z izdanimi soglasji za izgradnjo priključka,
– če interna napeljava ali druge naprave porabnika ovirajo redno dobavo drugim porabnikom,
– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to ovira odčitavanje, porabnik pa v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe te pomanjkljivosti ne odpravi,
– če porabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega porabnika na interno instalacijo, če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe, če interna instalacija in druge naprave porabnika ovirajo redno dobavo vode drugim porabnikom in porabnik v roku, ki ga je določil izvajalec javne službe tega ne odpravi,
– če ne omogoči izvajalcu odčitavanja ali zamenjavo vodomerne naprave, pregleda in vzdrževanja vodovodnega priključka in zamenjave obračunskega vodomera ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje in popravilo priključka,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritev na internem omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo oziroma če ne ravna v skladu z ukrepi ob izrednih razmerah,
– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire in dobavo vode,
– če porabnik pri urejanju okolice ni upošteval določb tega odloka in Tehničnega pravilnika,
– če porabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na spojnici vodomera,
– če porabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo medsebojnih razmerij kot to določa ta odlok in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave in vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih porabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če porabnik nima poravnanih zapadlih obveznosti iz naslova izvajanja javne službe do izvajalca,
– na podlagi dokončne odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe z vodo plača porabnik.
22. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje porabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti porabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.
(2) V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih del, nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti porabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v najkrajšem možnem času vzpostaviti omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec mora izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno nadomestno oskrbo z vodo. V okviru priprav izdela ustrezne načrte ter načrte dejavnosti.
4. Meritve količin in obračun porabljene vode
23. člen
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z odčitkom stanja obračunskega vodomera in se meri v kubičnih metrih (m3). Osnova za obračun je stanje obračunskega vodomera na dan odčitka.
(2) Pooblaščeni delavci upravljavca, ki odčitavajo stanje števca na vodomernih napravah se morajo na zahtevo porabnikov izkazati s pooblastilom.
(3) Izvajalec javne službe je najmanj dvakrat letno dolžan obračunski službi Občine Laško posredovati odčitek stanja vodomernih naprav v digitalni obliki na osnovi elektronskega ali ročnega vnosa odčitkov v čitalno napravo.
24. člen
(1) Če se ugotovi, da je vodomerna naprava v okvari, se količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma po zadnjih znanih podatkih.
(2) Količina porabljene vode pri porabniku, ki še nima vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu brez vodomerne naprave se le-ta določi na osnovi podatkov povprečne porabe drugih primerljivih porabnikov (glede na število oseb ter povprečno porabo na osebo, število živali …).
(3) Pri nedovoljenem odjemu vode se porabniku zaračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma največ za obdobje enega leta v skladu s predhodnim odstavkom.
(4) Glede obračuna cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se poleg določil tega odloka neposredno uporabljajo določila pravilnika, ki ureja oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
25. člen
(1) Izvajalec javne službe oziroma lastnik javnega vodovoda porabnikom izstavlja račune za izvajanje storitev javne službe na podlagi dejansko porabljene vode ali z akontacijo in kasnejšim poračunom.
(2) Porabnik, ki stalno ne prebiva v objektu mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do vodomerne naprave ter zanj prejemal in plačeval račune za porabljeno vodo.
(3) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je porabnik dolžan sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po prejemu obvestila.
26. člen
(1) Za večstanovanjske objekte, ki se gradijo na novo, je treba zagotoviti priključitev in obračun za vsako stanovanjsko in poslovno enoto posebej (po posameznem lastniku).
(2) V objektih z več porabniki, v katerih ni možna vgradnja merilnih naprav za posameznega porabnika, izvajalec javne službe odčita in izda račun le za glavni vodomer. Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune za posameznega porabnika v objektih, kjer je več porabnikov, če se večina porabnikov strinja z načinom delitve porabe pitne vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. Stroški delitve bremenijo porabnike. V tem dokumentu se morajo porabniki zavezati, da bodo sporočali vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
(3) Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo porabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe ne odčituje in ne vzdržuje.
(4) Za posamezna vprašanja v zvezi z obračunavanjem porabe vode v večstanovanjskih objektih, se poleg tega odloka neposredno uporabljajo tudi določila pravilnika, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
27. člen
(1) K ceni storitev javne službe daje soglasje Občinski svet Občine Laško. Predlog cen pripravi izvajalec javne službe skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko. Cene, oblikovane v skladu s predpisi, morajo pokrivati priznane stroške (lastno ceno storitve) poslovanja nastale pri izvajanju javne službe.
(2) Ob spremembi cene vode izvajalec javne službe izvede odčitek vodomerov.
28. člen
Voda, ki je bila porabljena za požarno-varnostne namene oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih posledic ni potrebno plačati, če je bila poraba prijavljena izvajalcu javne službe in jo je le-ta označil za upravičeno.
5. Javna pooblastila izvajalcu
29. člen
(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja na občinski prostorski načrt (OPN) in na občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) občine.
(2) Izvajalec javne službe izdaja projektne pogoje na IDZ (idejna zasnova) projektno dokumentacijo in soglasja na PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektno dokumentacijo.
(3) Izvajalec javne službe izdaja mnenja in soglasja za priključitev obstoječe stavbe na javni vodovod ob naslednjih dokazilih:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– pogodbo o služnosti lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti služnost.
(4) Izvajalec javne službe izdaja soglasje za začasni priključek (za gradbišča, javno prireditev) za določen čas ob naslednjih dokazilih:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno vodovodno omrežje,
– služnost ali soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja).
(5) Izvajalec javne službe izda soglasje za ukinitev priključka v primeru:
– dokazila o lastništvu stavbe, katera se ruši,
– skice ali situacije z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom oziroma projekt rušitve.
(6) Izvajalec javne službe sodeluje pri načrtovanju javnega vodovoda.
30. člen
(1) Investitor del mora začetek gradnje vodovoda pisno priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.
(2) Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje pristojnega organa.
(3) V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod brezplačno predati v last občini. Občina zgrajeni vodovod prevzame v last pod pogojem, da je predhodno pridobljeno uporabno dovoljenje. Prenos se izvrši na podlagi pogodbe o prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji prevzema in medsebojne obveznosti.
(4) Ob primopredaji mora investitor izročiti občini vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvedenih del. Projekt izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega objekta, situacijo, montažni načrt ter detajle križanj z ostalimi komunalnimi napravami.
31. člen
(1) Bodoči porabnik, ki se namerava priključiti na vodovod, mora izpolniti vse pogoje iz projektnih pogojev in soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, poravnati strošek izvedbe in plačati komunalni prispevek. Predložiti je potrebno projektno dokumentacijo opredeljeno s Tehničnim pravilnikom in ustrezna soglasja za posege na zemljišča.
(2) Porabnik, ki namerava povečati priključno kapaciteto obstoječega priključka, mora predhodno poravnati stroške pri izgradnji primarnega in sekundarnega voda.
(3) Bodoči porabnik vode mora plačati komunalni prispevek in vse ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta na javni vodovod.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PORABNIKOV
32. člen
(1) Porabnik storitev javne službe je fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe izveden priključek na javni vodovod ali uporablja vodo iz javnega ali drugega vodovoda za potrebe požarne varnosti.
(2) Oskrba porabnikov s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba se zagotavlja iz javnih vodovodov.
33. člen
Porabnik ima v skladu s soglasjem izvajalca pravico do:
– priključitve na javni vodovod,
– spremembe dimenzije priključka, trase priključka, vodomernega mesta,
– izvedbe dodatnih del na priključku,
– povečanja odvzema vode,
– ukinitve priključka ter,
– zahteve za mirovanje priključka.
1. Obveznosti porabnikov
34. člen
Porabnikova obveznost je:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– zagotoviti dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočiti okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritev tlaka na internem omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti porabnika,
– plačevati račune v roku, navedenem na računu,
– urejati delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustrezno vodomerno mesto skladno z zahtevami izvajalca,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ter
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
35. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.
2. Odvzem vode iz javnih hidrantov
36. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
37. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.
38. člen
(1) Porabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
(2) Odvzem vode za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med porabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
39. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora porabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
40. člen
Upravljavec vzdržuje javni hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo okvare povzročitelj.
3. Uporaba javnega vodovoda
41. člen
Porabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih porabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
42. člen
Porabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.
4. Uporaba vodovodnega priključka
43. člen
(1) Porabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati, kakorkoli drugače posegati ali popravljati obračunskega vodomera.
(2) Porabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.
44. člen
Porabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa porabnik.
45. člen
(1) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega in rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega priključka bremenijo porabnika.
(2) Če porabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
46. člen
Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka bremenijo upravjalca. Stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera mesečno bremenijo uporabnika preko števnine.
47. člen
Stroški okvar, nastali na vodovodnem omrežju za vodomerjem bremenijo porabnika, razen ko so okvare nastale po krivdi izvajalca.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
48. člen
(1) Javna služba se financira v skladu s koncesijsko in najemno pogodbo.
(2) Cena storitve javne službe se oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. ZBIRKE PODATKOV IN OBVEŠČANJE
49. člen
(1) Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu, morajo biti porabnikom vedno na razpolago pri izvajalcu javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora v svojih internih dokumentih določiti pogostnost in način obveščanja porabnikov o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, s tem da pogostnost obveščanja ne sme biti opredeljena manj kot enkrat letno.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo. Z letnim poročilom morajo seznaniti porabnike preko sredstev javnega obveščanja.
VIII. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec javne službe, če:
– ne izvaja storitev iz 6. člena,
– upravljavec ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 12. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 55. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba – upravljavec, če:
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena.
53. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek porabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z prvim in drugim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom,
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju s 40. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom,
– ravna v nasprotju s 43. členom,
– ravna v nasprotju s 44. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
54. člen
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik – porabnik, če:
– ravna v nasprotju z prvin in drugim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom (razen enajste alineje),
– ravna v nasprotju s 35. členom,
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju s 40. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom,
– ravna v nasprotju s 43. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu svetu Laško v sprejem:
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu iz 5. člena.
56. člen
Temeljna topografska karta iz drugega odstavka 1. člena tega odloka z vrisanimi oskrbovalnimi območji je na vpogled na spletnih straneh Občine Laško.
57. člen
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, mora izvajalec javne službe na območju občine vzdrževati objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja priključenega na javni vodovod ter zagotavljati vodo za primer požara v okviru vzdrževanja objektov javnega vodovoda.
58. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka in Pravilnika, ki ureja oskrbo s pitno vodo najpozneje do 31. decembra 2015.
59. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o javnih vodovodih v Občini Laško (Uradni list RS, št. 68/03).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011
Laško, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti