Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3428. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Lendava v najem, stran 10367.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitni stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 12. seji dne 28. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj Občine Lendava v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem, pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Lendava, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Lendava in javnih zavodih ter javnih podjetjih na območju Občine Lendava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Lendava, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Lendava je zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Lendava.
Deficitarnost ugotavlja direktor občinske uprave na predlog občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ali drugih organizacij, kjer je prosilec zaposlen. Direktor občinske uprave svojo ugotovitev posreduje županu.
3. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi neposredno vložene vloge ali javnega razpisa, za določen čas, to je čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja ali najmanj za obdobje enega leta.
4. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo.
Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
II. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da so prosilci in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije oziroma Evropske unije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanje ali stanovanjske hiše na območju Občine Lendava oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Lendava;
– da je prosilec upravičenec iz 2. člena tega pravilnika.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije ali Evropske unije.
6. člen
Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:
a) Pomembnost del in nalog               točke
– profesor, zdravnik, raziskovalec, nadarjeni
umetnik, športnik                     35
– pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe,
višji upravni delavec s posebnimi pooblastili       30
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar       25
– učitelj, vzgojitelj, strokovni sodelavec v upravi    20
b) Stopnja strokovne izobrazbe
IX.    – doktorat znanosti (prejšnji)         25
      – doktorat znanosti (tretja bolonjska
      stopnja)
VIII.   – specializacija po univerzitetni
      izobrazbi (prejšnja)              20
      – magisterij znanosti (prejšnji)
      – pravniški državni izpit
      – specializacija v zdravstvu
VII/2.   – specializacija po visokošolski izobrazbi
      (prejšnja)                   15
      – visokošolska univerzitetna izobrazba
      (prejšnja)
      – magistrska izobrazba (druga bolonjska
      stopnja)
VII/1.   – specializacija po višješolski izobrazbi
      (prejšnja)                   13
      – visokošolska strokovna izobrazba
      (prejšnja)
      – visokošolska strokovna izobrazba (prva
      bolonjska stopnja)
      – visokošolska univerzitetna izobrazba
      (prva bolonjska stopnja)
VI.    – višja strokovna izobrazba           11
      – višješolska izobrazba (prejšnja)
V.     – srednja strokovna izobrazba          8
      – srednja splošna izobrazba
c) Deficitarnost
– kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih
ustanova ne more v celoti izvajati programa (npr. ni
mogoče izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče
zagotoviti zdravstvenih storitev) kar pisno potrdi
občinska uprava, javni zavod ali druga organizacija,
kjer je prosilec zaposlen                 35
– kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih
ustanova ne more v celoti izvajati programa (npr. ni
mogoče izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče
zagotoviti zdravstvenih storitev) kar pisno potrdi
občinska uprava, javni zavod ali druga organizacija,
kjer je prosilec zaposlen in imajo status mlade
družine                          50
d) Stanovanjski status
– prosilec, ki je brez stanovanja             30
– prosilec, ki stanuje v samskem domu           25
– prosilec, ki je podnajemnik               20
– prosilec, ki stanuje pri starših ali sorodnikih     15
e) Kvaliteta bivanja
– bivanje v neprimernem stanovanju             15
– utesnjenost v stanovanju
a) do 4 m2 na družinskega člana              20
b) od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana          15
c) od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana          10
f) Delovna doba prosilca v Občini Lendava
– do 5 let                         5
– od 5 do 10 let                      10
– nad 10 let                        15
g) Prosilec se je v preteklosti že prijavil na
razpis
– 1-krat                          5
– 2-krat                          10
– 3-krat                          15
7. člen
Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost pri razvrstitvi na prednostno listo prosilec, ki opravlja deficitaren poklic, ima višjo strokovno izobrazbo, večje število otrok, neustrezne stanovanjske razmere in večjo oddaljenost bivanja od službe.
Če se na razpis prijavi več prosilcev iz iste ustanove, predlaga vrstni red reševanja svojih prosilcev sama ustanova, vendar po enakih kriterijih, kot so določeni s tem pravilnikom.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
8. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednji maksimalni standardi:
----------------------------------------------------------
  Število družinskih članov   Stanovanjska površina v m2
----------------------------------------------------------
       1             do 45 m2
       2             do 65 m2
       3             do 75 m2
       4             do 85 m2
       5             do 105 m2
----------------------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 5 m2.
Izjemoma se lahko dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanj po normativu in prosilec s tem pisno soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
9. člen
Službena stanovanja Občine Lendava se oddajajo na podlagi dveh postopkov:
1. Neposredno vložene vloge;
2. Razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.
10. člen
V postopku neposredno vložene vloge upravičenca za službeno stanovanje mora vloga za najem službenega stanovanja vsebovati vse priloge, ki se zahtevajo v primeru razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.
Občinska uprava neposredno vložene vloge pregleda in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do dodelitve službenega stanovanja. Prispele vloge se rešujejo po vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga občinske uprave, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda direktor občinske uprave odločbo o oddaji službenega stanovanja v najem. Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.
11. člen
V primeru, da upravičenci iz 2. člena tega pravilnika pismeno izkažejo večje potrebe po dodelitvi službenih stanovanj, župan Občine Lendava, na predlog občinske uprave, objavi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis se objavi na spletnih straneh Občine Lendava in pošlje vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, ki razpis objavijo na primeren način.
12. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– višino najemnine;
– upravičence do najema službenih stanovanj;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za najem službenega stanovanja;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev vloge;
– rok in način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
13. člen
Vlogi je potrebno priložiti:
– pogodbo o zaposlitvi;
– notarsko overjeno izjavo, da sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner in nobeden od družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Lendava oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Lendava (med ožje družinske člane se ne štejejo starši oziroma posvojitelji prosilca). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
– izjavo o površini, številu sob in oddaljenosti od kraja službe sedanjega stanovanja prosilca;
– potrdilo o številu družinskih članov;
– priporočilo predstojnika ali delodajalca;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o skupni delovni dobi in delovni dobi v Občini Lendava.
14. člen
Na podlagi obravnave utemeljenosti prispelih vlog na javni razpis imenovana komisija oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.
Tričlansko komisijo iz prvega odstavka tega člena, ki jo imenuje župan, sestavljajo:
1. predsednik: uslužbenec občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve,
2. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za pravne in upravne zadeve,
3. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Če se na razpis prijavi kandidat, ki je član komisije, župan določi nadomestnega člana.
Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in o dodelitvi službenega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.
Po pravnomočnosti odločbe se oblikuje dokončna prednostna lista, ki ni javna in se pošlje tudi tistim javnim zavodom in javnim podjetjem, kjer so prosilci službenih stanovanj zaposleni.
15. člen
Na podlagi dokončne odločbe o oddaji službenih stanovanj v najem, sklene župan Občine Lendava z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih Stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
16. člen
Po oblikovanju dokončne prednostne liste upravičencev za oddajo službenih stanovanj lahko župan Občine Lendava izjemoma odda službeno stanovanje brez razpisa v najem v primeru:
– da se pri upravičencih iz 2. člena pravilnika pojavijo kadrovske težave;
– da le-ti zaradi ne zagotovljenih stanovanjskih potreb ne morejo izvajati svojega programa;
– da so izpolnjeni pogoji in merila določeni v 5. in 6. členu pravilnika.
O odločitvi o izjemni dodelitvi službenega stanovanja v najem župan Občine Lendava obvesti občinski svet.
17. člen
Če občina, javni zavodi ter javna podjetja nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni prosilci ne izpolnjujejo pogojev, lahko Občina Lendava službena stanovanja uporabi kot neprofitna stanovanja in jih v skladu z ugotovljenimi potrebami dodeljuje prosilcem, ki so uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Če se izkaže potreba po dodelitvi službenih stanovanj, pa teh ni na razpolago iz razloga, ker jih je občina dala v najem kot neprofitno stanovanje, je potrebno zagotoviti oziroma sprostiti takšno službeno stanovanje v najkrajšem možnem času.
18. člen
Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni Občino Lendava obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.
V. PLAČILO VARŠČINE
19. člen
Najemnik mora pred izročitvijo ključev plačati varščino za uporabo stanovanja v višini treh mesečnih najemnin.
Varščina se najemniku službenega stanovanja vrne ali poračuna v roku 3 mesecev od prenehanja najemnega razmerja za službeno stanovanje.
Varščina se zadrži in se ne vrne v primeru, če najemnik ob izselitvi stanovanja ne uredi v skladu v veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj oziroma če ni poravnal najemnine ali obratovalnih stroškov.
VI. ZAMENJAVA SLUŽBENIH STANOVANJ
20. člen
Občina Lendava omogoča upravičencem menjavo službenih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.
O zamenjavi službenega stanovanja odloči direktor občinske uprave skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
VII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
21. člen
Najemnik lahko najemno pogodba za službeno stanovanje odpove kadarkoli z 90-dnevnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti pisna.
Najemna pogodba preneha tudi v primeru:
– če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe;
– v primeru upokojitve;
– če najemnik po podpisu najemne pogodbe postane lastnik drugega ustreznega stanovanja ali stanovanjske hiše v območju oddaljenem do 50 km od Občine Lendava;
– iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v stanovanjskem zakonu kot krivdni razlogi za odpoved najemne pogodbe;
– iz drugih razlogov z odpovednim rokom 90 dni.
22. člen
Najemna pogodba za službeno stanovanje ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe za službeno stanovanje (tudi v primeru upokojitve) ter iz razlogov in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.
Če upravičenec umre, rok uporabnikom za izpraznitev stanovanja ne more biti daljši od 6 mesecev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
Upravičenci, ki jim je bilo dodeljeno službeno stanovanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, imajo pravico do zamenjave službenega stanovanja v skladu z določbo tega pravilnika o zamenjavi službenih stanovanj.
24. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe veljavne stanovanjske zakonodaje in obligacij.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0049/2011
Lendava, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti