Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Novi Zelandiji
3446. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3487. Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

MINISTRSTVA

3447. Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
3448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda
3449. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
3450. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti dvigal
3451. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Slovenska Fundacija za UNICEF, ustanova«
3452. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih
3453. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov

BANKA SLOVENIJE

3454. Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3455. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na predčasnih volitvah poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
3456. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote
3457. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3458. Pravilnik o postopku vpogleda v repertoar avdiovizualnih del in v uradno dokumentacijo Zavoda AIPA
3459. Sklep o vsebini in obliki diplom Univerze v Mariboru

OBČINE

Dravograd

3460. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd
3461. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
3462. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Dravograd

Kanal ob Soči

3463. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kočevje

3464. Odlok o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko

Kranjska Gora

3465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE
3466. Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE (uradno prečiščeno besedilo)

Krško

3467. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško

Log-Dragomer

3468. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer

Metlika

3485. Odlok o II. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2011

Novo mesto

3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto

Oplotnica

3469. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/1, 290/2, k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica

Pivka

3470. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2011
3471. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje pEUP NS 02/3
3472. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka

Rogaška Slatina

3473. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini

Sevnica

3474. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Trebnje

3475. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011
3476. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje

Žalec

3477. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec
3478. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter
3479. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
3481. Pravilnik o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
3482. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3483. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 686/4, k.o. Petrovče, in parc. št. 1726/2, k.o. Pongrac
3484. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

POPRAVKI

3488. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3489. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1, PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
3490. Popravek Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti