Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3326. Zakon o spremembah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu-A)

Drugi akti

3327. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju julij 2011–december 2012 (DeUDIEU1112)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3328. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3377. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
3378. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi

Sklepi

3329. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hatayu, v Republiki Turčiji
3330. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hatayu, v Republiki Turčiji

Drugi akti

3331. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
3332. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

3333. Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
3334. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov
3379. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vojaških diplomatskih predstavnikih
3380. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IEDC ZA RAZVOJ BODOČIH VODITELJEV

USTAVNO SODIŠČE

3335. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3336. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
3337. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3338. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3339. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brezovica

3340. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3341. Sklep o spremenjenem načinu odvoza komunalnih odpadkov v Občini Brezovica

Kamnik

3342. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
3343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik

Kobarid

3346. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti

Komen

3347. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3348. Pravilnik o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v sušnem obdobju

Krško

3349. Sklep o uvrstitvi plače direktorja v plačilni razred

Kuzma

3350. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca pri OŠ Kuzma

Ljubljana

3351. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
3352. Odlok o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Naklo

3353. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
3354. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo
3355. Odlok o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo
3356. Odlok o urejanju in vzdrževanju javne razsvetljave v Občini Naklo
3357. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2011
3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
3359. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo

Odranci

3360. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci

Pivka

3361. Obvezno razlago zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka

Poljčane

3362. Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane
3363. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane
3364. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane
3365. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Razvojni center narave
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008

Semič

3368. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
3370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3372. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3373. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Blanca

Slovenska Bistrica

3374. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Vipava

3375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010
3376. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici