Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3326. Zakon o spremembah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu-A)

Drugi akti

3327. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju julij 2011–december 2012 (DeUDIEU1112)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3328. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3377. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
3378. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi

Sklepi

3329. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hatayu, v Republiki Turčiji
3330. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hatayu, v Republiki Turčiji

Drugi akti

3331. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
3332. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

3333. Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
3334. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov
3379. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vojaških diplomatskih predstavnikih
3380. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IEDC ZA RAZVOJ BODOČIH VODITELJEV

USTAVNO SODIŠČE

3335. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

3336. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
3337. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3338. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3339. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brezovica

3340. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3341. Sklep o spremenjenem načinu odvoza komunalnih odpadkov v Občini Brezovica

Kamnik

3342. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
3343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik

Kobarid

3346. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti

Komen

3347. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3348. Pravilnik o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v sušnem obdobju

Krško

3349. Sklep o uvrstitvi plače direktorja v plačilni razred

Kuzma

3350. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca pri OŠ Kuzma

Ljubljana

3351. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
3352. Odlok o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Naklo

3353. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
3354. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo
3355. Odlok o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo
3356. Odlok o urejanju in vzdrževanju javne razsvetljave v Občini Naklo
3357. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2011
3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
3359. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo

Odranci

3360. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci

Pivka

3361. Obvezno razlago zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka

Poljčane

3362. Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane
3363. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane
3364. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane
3365. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Razvojni center narave
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008

Semič

3368. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
3370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3372. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3373. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Blanca

Slovenska Bistrica

3374. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Vipava

3375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010
3376. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti