Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011, stran 10407.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 11/11 in št. 48/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v evrih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2011
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      7.645.535
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.980.256
70   DAVČNI PRIHODKI               5.407.105
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.560.627
    703 Davki na premoženje            599.880
    704 Domači davki na blago in storitve     246.598
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.573.151
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     489.542
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            3.000
    712 Globe in druge denarne kazni         700
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    42.000
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.037.909
72   KAPITALSKI PRIHODKI              115.348
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    4.348
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      111.000
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              549.931
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           124.420
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU      425.511
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.858.886
40   TEKOČI ODHODKI               2.812.541
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     563.817
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    86.027
    402 Izdatki za blago in storitve      1.943.527
    403 Plačila domačih obresti          18.000
    409 Rezerve                  201.170
41   TEKOČI TRANSFERI              2.769.201
    410 Subvencije                260.170
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               1.816.336
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 144.130
    413 Drugi tekoči domači transferi       548.565
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            7.195.294
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   7.195.294
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            81.850
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   61.140
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikov                  20.710
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –5.213.351
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                       0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            0
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.600.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.600.000
    500 Domače zadolževanje           1.600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
    0 ali +                  –3.613.351
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.600.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   5.213.351
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               3.613.351
    9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-12/2011
Škofljica, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti