Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3396. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb, stran 10289.

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) in četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o razkritjih s strani borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09, v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
''1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15), v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe.''.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedna zveza »iz 10. do 25. člena« zamenja z besedno zvezo »iz 10. do 22.a člena«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(kapital)
V zvezi s kapitalom mora BPD razkriti naslednje informacije:
(a) ključne informacije in lastnosti posameznih kategorij kapitala in njihovih sestavin, vključno z ločenim razkritjem:
– hibridnih instrumentov temeljnega kapitala iz 16. člena Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11; v nadaljevanju: sklep o kapitalu),
– finančnih instrumentov s spodbudami za izplačilo po sklepu o kapitalu,
– finančnih instrumentov iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu,
(b) znesek temeljnega kapitala, z ločenim razkritjem:
– vseh postavk, ki sestavljajo temeljni kapital, in odbitnih postavk pri izračunu temeljnega kapitala,
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, znotraj katerega so ločeno navedeni finančni instrumenti iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu,
– skupnega zneska hibridnih instrumentov temeljnega kapitala s spodbudami za izplačilo, znotraj katerega so ločeno navedeni finančni instrumenti s spodbudami za izplačilo iz četrtega odstavka 34. člena sklepa o kapitalu,
(c) skupni znesek dodatnega kapitala I in skupni znesek dodatnega kapitala II,
(d) odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I.«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi
»18. člen
(dodatna razkritja BPD, ki uporablja notranje modele za izračun kapitalske zahteve za tržna tveganja)
BPD, ki izračunava svoje kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga z uporabo notranjih modelov, mora razkriti naslednje informacije:
(a) za vsak zajeti portfelj:
– značilnosti uporabljenih notranjih modelov,
– opis testiranja izjemnih situacij,
– opis uporabljenih metod za testiranje za nazaj in za potrditev točnosti in doslednosti notranjih modelov ter opis postopkov modeliranja,
(b) najvišjo, najnižjo in povprečno dnevno mero tvegane vrednosti (VaR) za poročevalsko obdobje in mero tvegane vrednosti na zadnji dan poročevalskega obdobja,
(c) primerjavo med merami dnevne tvegane vrednosti in enodnevno spremembo vrednosti portfelja ob koncu naslednjega delovnega dne, skupaj z analizo pomembnejših prekoračitev tekom poročevalskega obdobja.«.
5. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(likvidnostno tveganje)
V zvezi z likvidnostnim tveganjem mora BPD razkriti kvalitativne in/ali kvantitativne informacije glede:
(a) metodologij za upravljanje z likvidnostnim tveganjem, vključno v zvezi s:
– porazdelitvijo stroškov, koristi in tveganj pri zagotavljanju likvidnosti,
– ugotavljanjem, merjenjem, obvladovanjem in spremljanjem likvidnosti, pri čemer morajo razkritja informacij vključevati informacije glede zunajbilančnih obveznosti (zlasti obveznosti, ki presegajo pogodbeno določene (»implicit support«)),
(b) zmanjševanja likvidnostnega tveganja, vključno s:
– sistemom limitov za omejevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju,
– likvidnostnimi rezervami,
– razpršenostjo virov likvidnosti,
(c) ukrepov za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, vključno s:
– scenariji izjemnih situacij,
– kriznimi načrti.«.
6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(operativno tveganje – napredni pristop)
BPD, ki izračunava kapitalsko zahtevo za operativno tveganje po naprednem pristopu, mora opisati uporabo zavarovanj ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja, namenjenih za njegovo zmanjševanje.«.
7. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00700-12/2011-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0154
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti