Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3395. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe, stran 10289.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) v zvezi s 6. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, v nadaljevanju sklep) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1, v nadaljevanju Direktiva 2006/48/ES), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2009/83/ES z dne 27. julija 2009 o spremembah nekaterih prilog k Direktivi 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih določb o upravljanju s tveganji (UL L št. 196 z dne 28. julija 2009, str. 14), v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe.«.
2. člen
V 18. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Če borznoposredniška družba določenih preteklih notranjih podatkov o izgubi po vsebini ne more razporediti v nobeno izmed poslovnih področij, opredeljenih v četrtem odstavku 11. člena tega sklepa, lahko za ta namen vzpostavi dodatno poslovno področje »Drugo«, v katero lahko izjemoma razporeja takšne podatke.«.
3. člen
Naslov poglavja 2.5.3. se spremeni tako, da se glasi:
»2.5.3. Učinek zavarovalne police in drugih načinov prenosa operativnega tveganja na izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje«.
4. člen
V 22. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(upoštevanje učinkov zavarovalne police in drugih načinov prenosa operativnega tveganja)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Borznoposredniška družba lahko pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po naprednem pristopu upošteva tudi druge načine prenosa operativnega tveganja, če dokaže, da je z njihovo pomočjo operativno tveganje znatno zmanjšano.«.
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(omejitev)
Zmanjšanje kapitalske zahteve za operativno tveganje zaradi priznanja učinkov zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja ne sme presegati 20 % kapitalske zahteve za operativno tveganje pred priznanjem teh učinkov.«.
6. člen
Točka (d) drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(d) o uporabi zavarovalne police ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja,«.
7. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00700-11/2011-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0153
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti