Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3399. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi, stran 10315.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) v zvezi s 1. točko 129. člena in 11. točko prvega odstavka 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) ter 301. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi z 2., 3. in 4. točko 226. člena Zakona o bančništvu Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
1. člen
V Sklepu o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09, v nadaljevanju: sklep) se na koncu točke (a) prvega odstavka 1. člena pred zadnjo vejico doda besedilo »ter pogoje za pridobitev dovoljenja za izključitev posamezne osebe iz konsolidacije,«.
2. člen
Za 1. členom sklepa se doda nov 1.a člen, ki glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15), v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena sklepa se za besedilom »iz konsolidiranega stanja finančnega položaja« doda besedilo »oziroma iz konsolidirane bilance stanja«.
4. člen
Drugi odstavek 15. člena sklepa se spremeni tako, da glasi:
»(2) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa mora izračunavati in izpolnjevati kapitalske zahteve iz prvega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi, če so pogoji za to izpolnjeni na ravni investicijske skupine, ne glede na to, da borznoposredniška družba na posamični podlagi ni zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju posameznih kapitalskih zahtev. Za izračun izpolnjevanja pogojev na ravni investicijske skupine se pri uporabi:
– tretjega odstavka 7. člena sklepa o tržnih tveganjih skupna pozicija investicijske skupine iz trgovalnih postavk izračuna kot seštevek skupne pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih pozicij posameznih podrejenih oseb in
– 75. člena sklepa o tržnih tveganjih skupna neto pozicija investicijske skupine v tujih valutah izračuna kot seštevek skupne neto pozicije za nadrejeno osebo ter skupnih neto pozicij posameznih podrejenih oseb.«.
5. člen
Prvi odstavek 27. člena sklepa se spremeni tako, da glasi:
»(1) Za namen nadzora na konsolidirani podlagi borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa predloži Agenciji:
– nerevidirano konsolidirano bilanco stanja oziroma nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja in nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida in/oziroma nerevidirani konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa (v nadaljevanju konsolidirani računovodski izkazi) investicijske skupine, sestavljene skladno z drugim odstavkom 3. člena Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09 in 80/11; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah BPD), in sestavljene na način in v obsegu iz 2. poglavja tega sklepa,
– priloge in pojasnila k računovodskim izkazom na konsolidirani podlagi, sestavljene skladno s 15. členom sklepa o poslovnih knjigah BPD.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2011-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0157
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti