Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna, stran 10322.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 8. seji dne 27. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 70/95, 29/06, 46/07, 90/07) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Območje Lokrovec se spremeni tako, da se razširi enota 3b, ki zajema dve območji na zemljiških parcelah ali delih zemljiških parcel:
– severni del: 871/1 (del) in 871/4, k.o. Ostrožno v površini 1.054 m² in
– južni del: 869/2, 869/3 in 870, k.o. Ostrožno v površini 4.017 m².
Skupna površina sprememb in dopolnitev PUP znaša 5.071 m².«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Črta se šesti odstavek.
2. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pogoji komunalnega urejanja za razširjen del območja 3b, ki je določen v drugem odstavku 1. člena, so naslednji:
– Prometna infrastruktura
Stanovanjski objekti na območju sprememb in dopolnitev PUP se preko dovozne poti in priključkov priključujejo na javno cestno omrežje in sicer na lokalno cesto LC032070 (Gasilska ulica–Lokrovec).
Gradbena linija predvidenih objektov ter njihova zunanja ureditev morata zagotavljati polje preglednosti. Z izgradnjo se ne sme poslabšati obstoječe prometne varnosti ali onemogočati preglednosti ceste oziroma kako drugače ovirati ali ogrožati prometa na navedeni lokalni cesti.
Znotraj območja sprememb in dopolnitev PUP je za vsak objekt potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest skladno z zakonskimi zahtevami; prav tako je potrebno zagotoviti odmike od javnih prometnih površin skladno s pogoji upravljavca cest.
– Energetska infrastruktura
Energija za napajanje objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah transformatorske postaje TP Lokrovec, s tem, da je pred priključitvijo potrebna preureditev nizkonapetostnih zbiralnic.
Za priključitev posameznih objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP si mora investitor od Elektro Celje d.d. pridobiti projektne pogoje in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
– Telekomunikacijska infrastruktura
Znotraj območja sprememb in dopolnitev PUP je predvidena priključitev objektov na TK omrežje. Novi objekti so načrtovani tako, da ne posegajo v območja obstoječih TK vodov.
– Meteorna in fekalna kanalizacija
Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno.
Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP se predvidi fekalna kanalizacija, ki se priključi na predvideno kanalizacijo (po projektu Priključitev odpadnih vod v ulici Marjana Jerina na rajonski zbiralnik RZ-6), katere trasa je projektirana na drugi strani ceste in je že v izgradnji.
Priključitev kanalizacije iz območja sprememb in dopolnitev PUP na javno kanalizacijo je možna samo preko enega od revizijskih jaškov.
Potrebno je izdelati načrt predvidene fekalne kanalizacije in si zanj pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za prvi objekt na območju sprememb in dopolnitev PUP. Predvidena kanalizacija mora biti zgrajena in predana v upravljanje javnemu podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP.
Pri izdelavi načrta javne kanalizacije je potrebno upoštevati smernice za projektiranje kanalizacije.
Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, arh. št.: 45-7/2010, 15. 7. 2010). Meteorna kanalizacija je načrtovana tako, da se meteorne vode preko vodnega zadrževalnika spuščajo v površinski odvodnik, kot je prikazano v grafičnem delu.
– Varovalni pas vodovoda
Objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od osi obstoječega javnega vodovoda oziroma javni vodovod je potrebno prestaviti najmanj 3 m stran od predvidenega objekta.
Objekti na območju sprememb in dopolnitev PUP so umeščeni tako, da prestavitev obstoječega vodovoda ni predvidena.
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena. V nasprotnem je potrebno javni vodovod prestaviti najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena na stroške investitorja.
Pri projektiranju in gradnji vodov infrastrukture je potrebno upoštevati odmike teh vodov od osi javnega vodovoda in zunanje stene javnega kanala, ki znašajo: odmik pri približevanju 1 m in odmik pri križanju 0,5 m.
– Vodovod
Objekti na območju sprememb in dopolnitev PUP se priključujejo na javni vodovod. Za oskrbo objektov z vodo se predvidi sistem vodovoda brez slepih vodov, ki bo navezan na obstoječ javni vodovod PE Ø 125 mm.
Pri projektiranju vodovoda je potrebno upoštevati tudi zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti.
V primeru večje potrebe po odvzemu pitne vode kot ga zagotavlja obstoječ javni vodovod, je potrebno obstoječ javni vodovod povečati na ustrezno dimenzijo na stroške investitorja.
Za predviden vodovod je potrebno izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam za prvi objekt na območju sprememb in dopolnitev PUP. Predviden vodovod mora biti zgrajen in predan v upravljanje javnemu podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP.
Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju sprememb in dopolnitev PUP se v normalnih razmerah giblje med 285 in 300 m nadmorske višine.
Pri izdelavi načrta vodovoda je potrebno upoštevati smernice za projektiranje vodovoda.
– Plinovodno omrežje
Za objekte na območju sprememb in dopolnitev PUP se načrtuje njihova priključitev na bodoči plinovod po njegovi izgradnji. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje načrtuje izgradnjo nizkotlačnega plinovoda od ulice Marjana Jerina do naselja Lokrovec; skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja se predvidi energetska oskrba objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP z navezavo na predvideno plinovodno omrežje zemeljskega plina. Za oskrbo teh objektov z zemeljskim plinom se predvidi izgradnja sekundarnega plinovodnega omrežja znotraj mej območja, ki se bo kasneje cevno navezalo na predvideni plinovod dimenzije PE160 in obratovalnega nadtlaka 100 mbar, ki bo potekal po vzhodni meji območja.
– Obveznost priključevanja
Predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pogoji za varovanje okolja za razširjen del območja 3b, ki je določen v drugem odstavku 1. člena, so naslednji:
– Varstvo kulturne dediščine
Na območju sprememb in dopolnitev PUP se ne nahajajo zavarovane enote kulturne dediščine. Zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
– Varstvo voda
Območje sprememb in dopolnitev PUP ne posega na vodna in priobalna zemljišča, v neposredni bližini ni površinskih vodotokov, po evidencah MOP ARSO območje ni poplavno ogroženo, območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.
– Varstvo pred hrupom
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi območje sprememb in dopolnitev PUP v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
– Varstvo zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
– Ravnanje z odpadki
Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
– Ohranjanje narave
Na območju sprememb in dopolnitev PUP se ne nahajajo naravne vrednote. Zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
– Varstvo gozdov
Na območju sprememb in dopolnitev PUP so posegi, ki so od obstoječega gozdnega roba oddaljeni manj kot eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju, mogoči, vendar v tem primeru lastnik in upravljavec gozda ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi nastala na novozgrajenih objektih in infrastrukturi zaradi bližine gozda.
Za posege na območju sprememb in dopolnitev PUP iz prejšnjega odstavka mora biti predhodno sklenjen notarsko overjen dogovor med lastniki gozda in investitorjem posega, ki je od obstoječega gozdnega roba oddaljen manj kot eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju. S tem dogovorom se opredelita plačnik in način plačila dodatnih stroškov, ki lahko s posegom in njegovim vplivom nastanejo zaradi oteženega gospodarjenja z gozdom in škod na gozdnem sestoju.
Možnosti za gospodarjenje z gozdovi se z načrtovanimi ureditvami ne smejo poslabšati. Ob vsakem dostopu do gozdne vlake se lahko oblikuje manjša začasna deponija velikosti cca 0,03 ha.
Posek pasu gozdnega drevja ob načrtovani prostorski ureditvi z namenom zagotovitve varnosti objektov ni sprejemljiv.
Odlaganje gradbenih odpadkov, začasno deponiranje gradbenih materialov ali viškov odpadne zemlje ter gradnja začasnih ali pomožnih objektov z namenom urejanja gradbišča na sosednjih gozdnih površinah ni dovoljeno.
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. V neposredni bližini razširjenega območja 3b ni izgrajenega hidrantnega omrežja, zato se voda za gašenje zagotavlja iz drugih virov – vodnjakov, cisterne. Pri projektiranju objektov se upošteva veljavna zakonodaja s področja varstva pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
Območje sprememb in dopolnitev PUP se nahaja na pobočju in s strani vodotokov ni poplavno ogroženo.
Obravnavano, tudi širše območje spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS, oziroma je pričakovati pospeške tal (v primeru potresa) PGA (g) okrog 0,125 po EC8. Pri gradnji novih objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP je potrebno ojačiti prvo ploščo, če je le-to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«
3. člen
8. člen odloka se dopolni tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri načrtovanju gradenj na območju sprememb in dopolnitev PUP za razširjen del območja 3b, ki je določen v drugem odstavku 1. člena je potrebno v celoti upoštevati geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, arh. št.: 45-7/2010, 15. 7. 2010), ki je sestavni del projekta iz tega odloka.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Občinski svet Mestne občine Celje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 70/95, 21/02, 29/06, 46/07, 90/07 in 43/08) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP, po projektu št. 74-2010, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
5. člen
Projekt iz 4. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in za področje urejanja prostora in izdajo gradbenih dovoljenj krajevno pristojni upravni enoti.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
7. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2010
Celje, dne 27. septembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti