Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3410. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011, stran 10327.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 6. redni seji dne 30. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2011 (Uradni list RS, št. 24/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      | Znesek v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Poskupina kontov         |   Rebalans|
|    |                     |     2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   785.807|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   358.798|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   302.632|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   289.122|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    9.350|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    4.160|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    56.166|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    1.150|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |      50|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    54.666|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     450|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     450|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |      0|
|    |in neopredmet. dolgor. sredstev     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   426.559|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   406.808|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |    19.751|
|    |iz sredstev proračuna EU         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   770.832|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   349.973|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    67.380|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    11.420|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   249.607|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    5.850|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    15.716|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   131.625|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |    80.353|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    43.372|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    6.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   287.484|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   287.484|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    1.750|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski tansferi prav.     |      0|
|    |in fizič. osebam, ki niso pror. upor.  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    1.750|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |    14.974|
|    |(I. – II.) (prih.-odhod.) (PRORAČUNSKI  |       |
|    |PRIMANJKLJAJ)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752) |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Sredstva kupnin iz naslova      |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (441+442)            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    3.000|
|    |in naložb                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –3.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |    (500)|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    16.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    16.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |    16.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    –4.033|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –16.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |   –14.974|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    4.033|
|    |NA DAN 31. 12. 2010           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 013-0010/2011-9
Hodoš, dne 30. septembra 2011
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti