Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3404. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, stran 10322.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 27. 9. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Mestnega sveta Mestne občine Celje
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00, 3/04 in 33/05) se za 110.č členom dodajo novi 110.d, 110.e, 110.f in 110.g členi, ki se glasijo:
»Postopek za sprejem avtentične razlage odloka
110.d člen
Predlog za sprejem avtentične razlage odloka lahko poda vsak predlagatelj v skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Mestnega sveta.
Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov odloka, navedbo člena, za katerega se predlaga avtentična razlaga, razloge zanjo in predlog besedila avtentične razlage.
Predlagatelj pošlje predlog županu, le-ta pa ga posreduje v mnenje pristojnemu oddelku občinske uprave.
110.e člen
O predlogu za avtentično razlago odloka in o predlogu besedila avtentične razlage ter o morebitnih amandmajih mestni svet razpravlja in glasuje na isti seji.
110.f člen
Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina svetnikov, ki je določena za sprejem odloka, na katerega se nanaša avtentična razlaga.
Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
Prečiščena besedila
110.g člen
Po vsaki spremembi ali dopolnitvi odloka pristojen oddelek občinske uprave pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa, ki se objavi v elektronski obliki na spletnih straneh občine v roku 15 dni po sprejemu na mestnem svetu.
Na podlagi sklepa, ki ga sprejme mestni svet na predlog župana ali posameznega svetnika, oziroma na predlog župana, pristojen oddelek občinske uprave pripravi uradno prečiščeno besedilo.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi mestni svet brez razprave. Mestni svet lahko sklene, da vsa uradna prečiščena besedila potrdi z enim glasovanjem.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronski obliki na spletnih straneh občine.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za pripravo prečiščenega besedila Poslovnika mestnega sveta in Statuta Mestne občine Celje.«
KONČNE DOLOČBE
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2011
Celje, dne 27. septembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti