Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3432. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ljubno, stran 10375.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 15. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Ljubno. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
a. ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
b. izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
c. vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
d. nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
e. krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
a. izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic, umetnih dupel in prež.
3. Ostali ukrepi:
a. čistilne akcije občine,
b. čiščenje divjih odlagališč,
c. izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
3. člen
V proračunu Občine Ljubno se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu na bodo porabljena v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
4. člen
Upravičenci do denarnih sredstev potrebnih za izvajanje ukrepov navedenih v 2. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.
5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja Komisija za razvoj in pospeševanje kmetijstva v Občini Ljubno ali od njega pooblaščena druga institucija.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2011
Ljubno, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti