Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3398. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, stran 10315.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
1. člen
V 6. členu Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07, 64/10 in 74/10; v nadaljevanju: sklep) se besedilo »Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju: ZTFI)« spremeni tako, da se glasi:
»Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3; v nadaljevanju: ZTFI)«.
2. člen
V 10. členu se besedilo »Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih)« spremeni tako, da se glasi:
»Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09 in 80/11; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih)«.
3. člen
Točki (a) in (b) četrtega odstavka 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu ter kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09 in 80/11),
(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti),«.
4. člen
Točka (a) prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(a) redna oziroma izredna poročila o tveganjih iz prvega odstavka 19. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniško družbo (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09 in 80/11; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji) v osmih dneh po njihovem sprejemu,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Služba notranje revizije v polletnem poročilu iz (c) točke prvega odstavka tega člena navede tudi izsledke preveritev v zvezi z obstojem obveznosti in izpolnjevanjem obveznosti poročanja borznoposredniške družbe Agenciji po Sklepu o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09 in 80/11), in sicer o kapitalu in izpostavljenosti na konsolidirani podlagi po stanju na dan poročanja, to je 30. junij in 31. december tekočega leta.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Borznoposredniška družba mora Agencijo obvestiti tudi o pomembnejših ugotovitvah analiz posrednih kreditnih izpostavljenosti, zlasti do izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev borznoposredniške družbe, dajalcev osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti v primeru izpostavljenosti do shem, kot so opredeljene v točki (d) 4. člena sklepa o veliki izpostavljenosti, ter o sprejetih ukrepih z namenom zmanjševanja tveganja koncentracije iz naslova teh izpostavljenosti.
Borznoposredniška družba obvestilo iz prvega stavka izdela po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja in ga pošlje Agenciji v rokih za predložitev poročil iz 19. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.«.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(pritožbe strank)
Borznoposredniška družba mora 2 meseca po zaključku poslovnega leta Agenciji poročati o podatkih iz evidence iz 10. člena Sklepa o pogojih za upravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 5/08 in 80/11).«.
6. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00700-14/2011-5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0156
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti