Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3409. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta, stran 10326.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot območje nezazidanih stavbnih zemljišč, v delu tudi območje kulturne dediščine, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Šmarjeta (proj. št. 14/85 RC Planiranje Celje; Uradni list SRS, št. 29/87, s spremembami in dopolnitvami).
Predvideni poseg gradnje stanovanjskih objektov predstavlja zaokrožitev ureditvenega območja stanovanjske gradnje v Šmarjeti, ki jo že sedaj opredeljujejo enodružinske hiše. Zemljišče v preteklosti – v fazi načrtovane ureditve – na območju opredeljene arheološke dediščine še ni bilo raziskano in je opredeljeno le kot rezervat. Le-ta je sestavni del tega postopka s ciljem primerne in kvalitetne zapolnitve prostorske ureditve v Šmarjeti.
Predmet, programska izhodišča in namen
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih stanovanjskih objektov, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ter za to potrebne infrastrukture.
Osnovna zasnova in tipologija obstoječega naselja je stanovanjska zazidava, kar mora biti podlaga tudi načrtovanemu.
Čeprav je območje del obstoječega zazidalnega načrta, je zanj zaradi celovitosti pozidave oziroma prostorske ureditve predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Območje prostorskega akta
Območje obravnave obsega zemljišči s parcelnimi številkami 1166/1 ter 1174, obe k.o. Škofja vas, v izmeri cca 0,8 ha.
V fazi izdelave dokumenta je območje mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal izbrani načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in reference za primerljive projekte.
Kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom PA poslati pristojnemu ministrstvu.
Roki za pripravo PA
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in se predvidoma zaključi poleti 2012.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Celje, Glavni trg 1,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Pripravo PA financira pobudnik, Breda Kos, Tumova 39, Celje kot lastnica predmetnih zemljišč.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2011
Celje, dne 20. septembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti