Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

472. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
473. Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze
474. Uredba o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih
475. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
477. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Čaplja v Planici
512. Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev

MINISTRSTVA

478. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
480. Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
514. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

USTAVNO SODIŠČE

481. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku

BANKA SLOVENIJE

482. Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici

SODNI SVET

483. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru
484. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

515. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2010
516. Poročilo o gibanju plač za december 2009

OBČINE

Borovnica

485. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja B1S/8 – Rimska cesta

Brezovica

486. Odlok o varstvu javnega reda in miru

Celje

487. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici
488. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na drugo kantidatko

Črenšovci

489. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci

Grosuplje

491. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje
492. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1288/3 in 1288/2

Kanal ob Soči

493. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010

Luče

494. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2010

Miren-Kostanjevica

504. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
505. Odlok o spremembi Odloka o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja
506. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Mislinja

507. Sklep o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice
508. Letni program športa Občine Mislinja za leto 2010

Podčetrtek

495. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010

Poljčane

496. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2010
497. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
498. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010

Rečica ob Savinji

499. Sklep o uskladitvi cene za skrajšani – poldnevni program predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje – OE Vrtec Mozirje – Enota Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

500. Sklep o sprejemu Programa varstva okolja

Semič

509. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2010
510. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič
511. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2010

Škofljica

501. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave ter urejanja prometa v Občini Škofljica

Tišina

502. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2010

Trebnje

503. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010

POPRAVKI

517. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
518. Popravek Odloka o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Center v Postojni

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti