Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 3502-6/2010 Ob-1605/10 , Stran 346
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet oddaje zemljišč v najem in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (Bežigrajska cesta – nasproti Interspara) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1716/13, vpisana v vl. št. 2630, k.o. Sp Hudinja, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 6 svetlobnih vitrin (vsaka posamezna svetlobna vitrina na 5 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt Gospodarske cone v Celju – območje ZN Industrija jug in ZN Industrija sever (proj. št. 31/2000 razvojni center Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje; Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 29/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 117/00); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 6 svetlobnih vitrin znaša 90 EUR/mesec brez DDV. b) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (Bežigrajska cesta – nasproti Interspara) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1440/12, vpisana v vl. št. 2693, k.o. Sp Hudinja, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev 4 svetlobnih vitrin (vsaka posamezna svetlobna vitrina na 5 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt Gospodarske cone v Celju – območje ZN Industrija jug in ZN Industrija sever (proj. št. 31/2000 razvojni center Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje; Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 29/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 117/00); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 4 svetlobnih vitrin znaša 60 EUR/mesec brez DDV. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb Najemna pogodba se sklepa za določen čas treh let. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 15 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od najema in upravljavec zadrži njegovo varščino. 4. Potrdilo o plačani varščini Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od ponujene najemnine pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč v najem«. 5. Pogoji najema a) Nepremičnine se bodo oddale v najem za najmanj izhodiščno ceno. b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (najemniku) vračuna v prvo mesečno najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. 6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine; – ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo. 7. Drugi pogoji Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. Najemnik je dolžan plačati DDV. 8. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati v naslednjih osmih dneh na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 3. 3. 2010 do 10. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – najem zemljišč za postavitev svetlobnih vitrin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a) točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb. e) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o oddaji v najem zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 3. 3. 2010 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija) in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o najemu zemljišča za postavitev svetlobnih vitrin, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino. 10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem zemljišč in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/42-65-604 (Renata Poteko).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti