Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

494. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2010, stran 1428.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 19. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v evrih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     |  leta 2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.868.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.883.890,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 1.811.890,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  72.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |       |
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   3.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |       |
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  981.110,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |       |
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |       |
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.088.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |       |
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Obresti               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |       |
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |       |
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim|       |
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       |
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-  | –220.000,00|
|   |II.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA SREDSTEV            | –100.000,00|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  220.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  100.000,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji:
– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ,
3. rezerva za posebne programe pomoči v primerih nesreč.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 10.000 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2010 oblikuje v višini 5.000 evrov. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 5.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva za posebne programe pomoči v primeru nesreč se oblikuje v višini 10.000 evrov. V primeru nesreč, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti postopek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s sredstvi do zneska 10.000 evrov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 10.000 evrov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Luče, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti