Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

508. Letni program športa Občine Mislinja za leto 2010, stran 1439.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 77/09), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Mislinja na 27. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Mislinja za leto 2010
1. člen
Letni program športa Občine Mislinja za leto 2010 zagotavlja, da bo Občina Mislinja iz občinskega proračuna za leto 2010 izvajalcem športnih programov namenila sredstva v višini 40.063,00 €, in 23.744,00 € za izvajanje investicij na področju športa.
Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim športnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine.
2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadaljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: pravilnik) obsega Letni program športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:
I.
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega programa:
Vrednost programa: 27.863,00 EUR
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
2. Športna rekreacija – Vrednost programa: 5.600,00 EUR
3. Kakovostni šport – Vrednost programa: 2.700,00 EUR
4. Vrhunski šport – Vrednost programa: 800,00 EUR
5. Šport invalidov – Vrednost programa: 600,00 EUR.
II. Razvojne in strokovne naloge v športu
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov – Vrednost programa: 2.500,00 EUR
Iz tega zneska se pod pogoji iz sprejetega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Mislinja sofinancirajo:
1.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
1.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja;
1.3 Založniška dejavnost;
1.4 Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve;
1.5 Informacijski sistem na področju športa.
7. Sredstva za investicije v športne objekte – 23.744 EUR
3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter pravilnika, bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2010.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v pravilniku.
4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni program pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz sprejetega pravilnika.
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v pravilniku.
5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.
6. člen
Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Mislinja v letu 2010.
Ta letni program športa se objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 671-2/2010
Mislinja, dne 12. februarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti