Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

487. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici, stran 1418.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
V območje zemljišč med magistralo na jugu, Mariborsko cesto na vzhodu, Staro Dečkovo cesto na severu in obstoječo stanovanjsko pozidavo ob Vrunčevi ulici na zahodu, je umeščen kompleks vojašnice. Obravnavano območje z izjemo nekaj zemljišč v severovzhodnem vogalu kompleksa je v Celjskem prostorskem planu opredeljeno kot območje vojašnice, veljavni zazidalni načrt pa to območje v celoti obravnava kot funkcionalno zemljišče vojašnice (območja SLO in DS) in ne podaja urbanističnih in arhitektonskih pogojev urejanja znotraj tako opredeljenega območja.
V preteklih letih so bila zaradi denacionalizacije in medsebojnih sporazumov izvzeta iz območja vojašnice nekatera zemljišča v vogalu med Mariborsko cesto in Staro Dečkovo cesto. Le-ta so v planskih aktih opredeljena kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, razen zemljišča s parc. št. 301/2, k.o. Celje, ki je še vedno obravnavano kot območje vojašnice. Obravnavana zemljišča predstavljajo del širšega območja, katerega prostorsko urejanje je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec. Preobrazba namembnosti območja zemljišč, severno nad Staro Dečkovo cesto, ki je opredeljeno kot športno rekreacijsko območje, v sejemski kompleks generira vrsto problemov v širšem prostoru.
Predmetna lokacija, ki je od širšega območja obravnave ločena s cesto, je izjemno zanimiva za razne investitorje zlasti zaradi lege ob glavni mestni vpadnici in možnosti priključevanja na obstoječe prometno omrežje ter bližine centra. Zemljišča je možno združiti v večjo gradbeno parcelo, na kateri je možno zgraditi poslovno trgovski objekt in jih obravnavati ločeno od širšega območja v ločenem prostorskem načrtu.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati program lastnika zemljišč, je potrebno izdelati nov prostorski akt, ki bo omogočil posege v prostor.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »TPC ob vojašnici« je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev lokacije ter veljavnih normativov podala pogoje umestitve in gradnje poslovno stanovanjskega ter trgovskega objekta in potrebnih za to manipulacijskih površin na obravnavanih zemljiščih.
Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno upoštevati značaj Mariborske ceste in prilagoditi zasnovo in oblikovanje objekta ter zunanje ureditve pogojem urejanja ob mestni vpadnici v smislu oblikovanja mestne fasade ob Mariborski cesti z namenom umestitve mestotvornega sodobnega objekta kot generatorja prenove tega predela mesta.
Pri zasnovi prostorske ureditve je treba upoštevati tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), ki podaja usmeritve za stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) (F(i) = 1,6 in F(z) = 0,6).
Upoštevati je treba tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
3. člen
Ureditveno območje
Predmet občinskega podrobnega načrta so zemljišča s parc. št. 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303 in 305, vse k.o. Celje, ki predstavljajo gradbene parcele zrušenih ali dotrajanih objektov in so v lasti pobudnika prostorske ureditve. Velikost obravnavanega območja je ca. 7200 m2. Velikost območja je mogoče glede na zasnovo ali zahteve nosilcev urejanja prostora dopolniti.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je treba za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje in CRC Golovec (proj. št. 10/83 Razvojni center Celje – TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90, in Uradni list RS, št. 2/96, 57/98 in 69/02),
– Posebne strokovne podlage za oblikovanje mestne vpadnice sever - jug – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, prof. A. Vodopivec.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
– Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Simbio, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, (Lava 11, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja OPPN
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi septembra 2010.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor OPPN je Kranjska investicijska družba d.o.o., Ljubljana.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni in dogovorjeni digitalni obliki.
8. člen
Končne določbe
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2010
Celje, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti