Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

493. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010, stran 1427.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 29. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.831.396
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.667.732
70  DAVČNI PRIHODKI               4.862.282
   700 Davki na dohodek in dobiček       4.160.814
   703 Davki na premoženje            599.437
   704 Domači davki na blago in storitve     102.031
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.805.450
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.454.397
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              800
   712 Denarne kazni                1.400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    50.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          298.853
72  KAPITALSKI PRIHODKI              219.650
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    98.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      121.650
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije domačih virov          0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              944.014
   740 Transferni prihodki iz drugih       325.617
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz   618.397
   sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         8.945.303
40  TEKOČI ODHODKI                2.353.200
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     437.025
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     68.420
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitev       1.842.755
   403 Plačila domačih obresti           5.000
   409 Rezerve                     0
41  TEKOČI TRANSFERI               2.498.566
   410 Subvencije                 33.145
   411 Transferi posameznikom in         562.440
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   566.205
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.336.776
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.818.712
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.818.712
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            274.825
   431 Investicijski transferi pravnim in     135.975
   fiz. osebam, ki niso pror. upor.
   432 Investicijski transferi proračunskim    138.850
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –1.113.907
   (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA                v EUR
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               502.307
50  ZADOLŽEVANJE                  502.307
   500 Domače zadolževanje            502.307
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              3.400
55  ODPLAČILO DOLGA                 3.400
   550 Odplačilo domačega dolga           3.400
IX.  POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   –615.000
   (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)        498.907
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)      1.113.907
------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA    615.000
   DAN 31. 12.
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2010 in o njegovi realizaciji s poročilom o 6-mesečni realizaciji v mesecu septembru, o 9-mesečni realizaciji v mesecu novembru in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2010 50% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50% odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50% razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 498.907 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2010
Kanal ob Soči, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti