Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Ob-1567/10 , Stran 336
Svet javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06 in 126/08), 14. in 16. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi ter sklepa Sveta javnega zavoda z dne 27. 1. 2010, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu zavoda, Cesta 9. avgusta 49, Zagorje ob Savi. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) - podraven 6/2 v smislu Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), kamor spada: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba in visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (vse tarifni razred VII/1), – ima najmanj tri leta delovnih izkušenj, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje, – pozna področja dela centra ter ima izkušnje pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino, – aktivno obvlada vsaj en tuji jezik. Kandidat mora k prijavi priložiti: 1. ustrezna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev, to je: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 2. dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah z datumom pričetka in zaključka dela pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela z nazivom delovnega mesta; 4. pisno izjavo kandidata glede poznavanja področja dela centra z opisom izkušenj pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino; 5. dokazilo oziroma potrdilo o znanju vsaj enega tujega jezika – pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitejših državah sveta, kot ustrezno dokazilo pa se upošteva veljavni certifikat Filozofske fakultete ali certifikat Državnega izpitnega centra (RIC) o aktivnem znanju tujega jezika – višja stopnja (B2); 6. soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da svet centra pridobi podatke iz 2. točke iz uradnih evidenc, kolikor je priložil lastno izjavo. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Kandidat za direktorja mora prijavi na javni razpis priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja centra za mandatno obdobje. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati morajo svoje vloge skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpiraj-prijava na razpis za direktorja MC Zagorje ob Savi«, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na tel. 03/566-41-71 (Rudi Medved), elektronska pošta, rudi.medved@kulturnidom-zagorje.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti