Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 410-11/2010 Ob-1561/10 , Stran 320
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti: – izvajanje letnih programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško. III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Krško, – imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave tega razpisa, – da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih aktivnostih, – da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne stroške), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, – da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju države. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je 16.700,00 na proračunski postavki 1136 – Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev je 30. 11. 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VI. Pogoji in merila pogoji za dodeljevanje sredstev 1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta: – vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa, – vlagatelji, je redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško. 2. Merila za izbor: 1. število članov s statusom, 2. program dela, 3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti programa, 4. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic oziroma članstva, 5. potencialni uporabniki /uporabnice programa so jasno opredeljeni, 6. program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa, 7. uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni z možnostjo pritožbenega postopka, 8. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovoljci/prostovoljke, 9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 9. merilu, izpade iz nadaljnjega postopka. Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Krško. Način točkovanja: Za vsa merila bo točkovanje sledeče: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Merila za dodelitev sredstev: Maksimalno število doseženih točk je 27. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 15 točk. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni: – programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 15 točk, – programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 9 – finančna konstrukcija programa. Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komisija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene točke, nujen obseg materialnih stroškov programa, nujnost posameznega stroška programa za izvajanje programa, primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istostnimi programi, aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, vsebinsko poročilo o delu društva ter finančno poročilo o delu društva za preteklo leto, vsebinski plan dela društva za leto 2010 ter preglednost finančnega plana za program dela društva v letu 2010. Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila predlog za dodelitev sredstev. VII. Vsebina vloge Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati naslednje obvezne priloge: 1. kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po ur. dolžnosti), 2. pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2009, 3. pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2009, 4. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2010, 5. pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2010, 6. izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa. VIII. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 12. marca 2010, na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj –vloga javni razpis » IX. Obravnava vlog 1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. 2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. XI. Informacije: razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur, v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti