Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Ob-1565/10 , Stran 335
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Predmet prodaje je: 1. stavbni zemljišči – gradbeni parceli, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljeno parcelo v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod. Zemljišče je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) opredeljeno kot območje industrije za proizvodne dejavnosti. Ob posesti poteka notranja servisna cesta, vodovodno omrežje in kolektor do skupne čistilne naprave. Komunalno opremo predstavlja kanalizacija in vodovod ter telefonsko omrežje. Električno napajanje je možno iz TP v coni: – parcela št. 140/13 (921 m2) in parcela št. 165/6 (201 m2) v skupni izmeri 1.122 m2, k.o. Bobovo, obe vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, pod vložno številko 326. Izklicna cena: – za komunalno opremljeni parceli v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod je 22.400,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbnih parcel brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sistemu videno kupljeno. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 9. 3. 2010, v mali sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (tretje nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 10. uri. Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži sklep o vpisu v PRS, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator, pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-628 ali 03/81-71-600, kontaktna oseba Vida Pezdevšek. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti