Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

509. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2010, stran 1440.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 23. redni seji dne 15. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Semič za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2010 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |    v EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta|
|   |                     |     2010|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.650.670|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.498.619,73|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.032.240|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček      |  2.717.620|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   195.405|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   119.215|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  466.379,73|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |   209.417|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.800|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    8.100|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     200|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  246.862,73|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   111.595|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    4.173|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   107.422|
|   |neopredm. sredstev            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    70.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    70.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 3.970.455,27|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  406.540,76|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 3.563.914,51|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.756.600|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   907.292|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   195.823|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    32.705|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   637.361|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    25.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    16.403|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.455.341|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   116.668|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   677.689|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   166.296|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   494.688|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.206.329|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.206.329|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   187.638|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in fiz. |   103.062|
|   |os., ki niso pror. uporabniki       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    84.576|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   –105.930|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)          |   173.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   173.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   173.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –279.330|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –173.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   105.930|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |   279.330|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   279.330|
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič, www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se uporabijo za dokončanje 1. faze kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh (13.200,00 €), za dokončen zagon ČN Črmošnjice (16.850,00 €), za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič v okviru projekta »Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« (60.184,00 €) in za sofinanciranje nakupa vozila za praznjenje greznic (44.352,00 €),
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabijo za CeROD (36.226,00 €), PCRO Vranoviči (22.700,00 €) in za deponijo Vranoviči (15.710,00 €),
– najemnina od komunalne infrastrukture v višini 140.377,00 € od oskrbe s pitno vodo se uporabi za gradnjo vodovodov na projektu Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, 17.200,00 € od odvajanja in čiščenja odpadnih voda za kanalizacijo Sela, Kašča (4.650,00 €), ostanek v višini 12.550,00 € in 12.313,00 € od najemnine za ravnanje z odpadki (skupaj 24.863,00 €) se nameni za plačilo izdelave občinskega lokacijskega načrta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna župan. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do višine 20%, če gre za projekte do vrednosti 500.000,00 EUR. Projekte, katerih vrednost presega 500.000,00 EUR, lahko župan spreminja le do višine 5%. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% oziroma 5%, mora novelirano investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 8.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.200,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 dolžnikom odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.100,00 EUR. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2010 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključku leta oziroma po potrebi dolžni županu poročati o realizaciji nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave, nadzorni odbor ali občinski svet.
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2009-16
Semič, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti