Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 014-9/2010/1 Ob-1574/10 , Stran 313
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljnjem besedilu: DDD). 3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD. Prijavi je potrebno priložiti: – imena in priimke veterinarjev, ki bodo vodili oziroma izvajali dejavnost, – imena in priimke veterinarskih pomočnikov, ki bodo izvajali dejavnost, – za veterinarje licenco ali številko odločbe o licenci, – za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o opravljenem usposabljanju za izvajanje DDD dejavnosti, – za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec), podjemno pogodbo (pogodbo o delu), ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju. 5. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki majo ob prijavi odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD in še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega razpisa in tisti prijavitelji, ki že imajo sklenjene koncesijske pogodbe in jim bo v času trajanja razpisa potekla koncesija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. Le-ti se prijavijo najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih pogodb. 6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu, v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa, do vključno 20. dne v preteklem mesecu. Prijave prejete po 20. dnevu v preteklem mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. 8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – izvajanje DDD«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53. 9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan, od 9. do 10. ure, (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti