Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 4300-106/2010-5 Ob-1670/10 , Stran 317
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za obdobje 2010 in 2011. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč – po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št. sheme: BE01-1783262-2010) in – po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – majhna in srednje velika podjetja« (št. sheme: BE02-1783262-2010), ki predstavlja državno pomoč po pravilu »de minimis«. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: – Sklop A: Sofinanciranje večjih začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo nova delovna mesta in – Sklop B: Sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij. 2. Območje izvajanja zakona Pomurska regija je po Zakonu območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. 3. Razpoložljiva sredstva, vrednost sofinanciranja in vrednost projekta 3.1. Razpoložljiva sredstva Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu je 7.160.000,00 EUR, in sicer: – za sklop A: 5.000.000 EUR nepovratnih sredstev, – za sklop B: 2.160.000 EUR nepovratnih sredstev. Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso razdeljena med upravičence, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča razpisna komisija. 3.2. Vrednost sofinanciranja in vrednost projekta Sklop A: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, ki bodo odprli najmanj 1 novo delovno mesto na 50.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih vrednost sofinanciranja investicije ne bo presegla 500.000 EUR. Najnižja vrednost sofinanciranja začetne investicije znaša 50.000 EUR. Sklop B: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih vrednost sofinanciranja investicije ne bo presegla 50.000 EUR. Najnižja vrednost sofinanciranja investicije znaša 10.000 EUR. 3.2.1. Zgornja meja intenzivnosti 1. Zgornja meja intenzivnosti državne pomoči (velja za oba sklopa) lahko znaša do 30% upravičenih stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. 2. Zgornja meja intenzivnosti državne pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah hkrati. 3. Državna pomoč za investicijo se ne sme združevati z državno pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti, določeno v točki 1 tega poglavja. 4. Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 5. V primeru dvoma glede upravičenosti lahko SVLR zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. 4. Upravičeni in neupravičeni prijavitelji ter neupravičeni projekti 4.1 Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko, imajo registriran sedež na območju izvajanja Zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo na območju izvajanja Zakona ter: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT – UP), Uradni list RS, št. 44/07), – niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – niso podružnica, – njihove dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Prijavitelji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za izvedbo projekta. 4.2. Neupravičeni prijavitelji Neupravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so: – podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo; – podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo; – podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano proizvodnjo sintetičnih vlaken; – podjetja z večinskim deležem javne lastnine; – podjetja, ki ustvarjajo večino prihodkov s področja trgovine; – podjetja, ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,podjetja v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. 4.3. Neupravičeni projekti Neupravičeni projekti po tem javnem razpisu so: – projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo, – projekti, ki lahko kandidirajo na razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa razvoja podeželja 2007–2013 za ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom. 5. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja Začetek izvajanja projekta začetne investicije in začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum izdaje Sklepa o dodelitvi sredstev. Začetek obdobja upravičenih stroškov je datum Sklepa o dodelitvi sredstev. Ne glede na določilo prvega odstavka tega poglavja so stroški pripravljalnih študij in svetovanj, povezani z začetno investicijo (samo za sklop B) upravičeni od datuma oddaje vloge. Ne glede na določilo prvega odstavka tega poglavja so stroški dela na novo zaposlenih delavcev, povezanih z izvedbo projekta začetne investicije, upravičeni od datuma oddaje vloge. Začetne investicije podjetij morajo biti zaključene najkasneje do 31. 12. 2011. Sredstva, ki so odobrena za tekoče leto, morajo biti tudi porabljena v tekočem letu. Stroški prijavitelja, ki so nastali po oddaji vloge za pripravljalne študije in svetovanja (sklop B) ter stroški dela na novo zaposlenih delavcev, povezanih z izvedbo projekta začetne investicije, ne bodo povrnjeni če – ne bo odobreno sofinanciranje projekta, – se razpis razveljavi. 6. Upravičeni in neupravičeni stroški 6.1. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 1. stroški nakupa zemljišč, 2. stroški gradnje in nakupa objektov, 3. stroški nakupa strojev in opreme, 4. stroški nematerialnih naložb, 5. stroški dela na novo zaposlenih delavcev povezani z izvedbo projekta začetne investicije, 6. stroški pripravljalnih študij in svetovanj, povezani z začetno investicijo, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci (samo za sklop B). Podrobnejša specifikacija posameznih upravičenih stroškov je opredeljena v podpoglavju 6.3 Specifikacija kategorij upravičenih stroškov Navodilih za prijavitelje. 6.2. Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški po tem javnem razpisu so: – stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež investicije), – stroški predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode, – stroški predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev pomoči pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce, – stroški aktivnosti povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – nakup zemljišča v znesku, ki presega 10% skupnih upravičenih izdatkov začetne investicije in – davek na dodano vrednost. 7. Merila za izbor projektov Tabela 1: merila za sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tabela 2: merila za sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 8 Merila za izbor projektov. 8. Popolnost vloge 8.1. Splošna določila Vloga je popolna, če vsebuje: 1. en izvirnik izpolnjenih obrazcev v tiskani obliki, 2. eno elektronsko različico izpolnjenih obrazcev na CD-romu ali na USB ključu, 3. zahtevano dokumentacijo. Razpisni obrazci ne smejo biti ročno izpolnjeni, razen podpisov odgovorne osebe. Vloga – obrazci in priložena dokumentacija – mora biti v slovenskem jeziku. Elektronska verzija mora vsebovati vse dokumente. Elektronska različica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti enaka tiskani različici. V primeru razlik se upošteva vloga v tiskani obliki. 8.2. Priprava popolne vloge Prijavitelj mora do predpisanega roka za oddajo vlog predložiti vlogo v pravilno opremljeni, zapečateni ovojnici. Vloga mora vsebovati izpolnjene natisnjene, s strani odgovorne osebe podpisane in žigosane obrazce, zvezane v skupen dokument po naslednjem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 1) in zahtevane priloge: a) izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list,bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene s strani AJPES-a, 2009 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju), b) v primeru gospodarskih družb BON1/2, v primeru samostojnih podjetnikov potrdilo DURS o plačanih prispevkih in davkih. 2. Izjava prijavitelja (razpisni obrazec št. 2). 3. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 3) s prilogami: a) v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča), kolikor pogodbe o nakupu nepremičnine še ni, pa predpogodbo ali pismo o nameri s potrdilom neodvisnega usposobljenega cenilca ali pooblaščenega uradnega organa o vrednosti kupljene nepremičnine, b) kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji. Kolikor je nakup zemljišča šele predmet investicije, te priloge v vlogi ni potrebno predložiti, c) v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46), d) za investicijske projekte za Sklop A je potrebno predložiti: – DIIP če je vrednost investicije nižja ali enaka 500.000 EUR, – DIIP in IP če je vrednost investicije med 500.000 in 2.500.000 EUR ter – DIIP, IP in PIZ če je vrednost investicije višja od 2.500.000 EUR; e) za investicijske projekte za Sklop B je potrebno predložiti: – DIIP in IP če je vrednost investicije med 500.000 in 2.500.000 EUR ter – DIIP, IP in PIZ če je vrednost investicije višja od 2.500.000 EUR. 4. Osnutek pogodbe (razpisni obrazec št. 4). Priložen mora biti neizpolnjen, a na vsaki osnutka pogodbe parafiran s strani odgovorne osebe in žigosan obrazec. Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2009. Kot formalno popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščena oseba odgovorne osebe, je obvezna sestavina vloge pisno pooblastilo za podpis. Podrobnosti o izpolnjevanju obrazcev so navedene v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10.2. Priprava popolne vloge. 9. Odpiranje in pregled vlog ter izbor projektov 9.1. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 9.2. Izbor projektov Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah: – formalna in vsebinska popolnost ter preverjanje upravičenosti ter – ocenjevanje na podlagi meril za izbor projektov iz poglavja Merila za izbor projektov (poglavje 7 v javnem razpisu, oziroma natančnejše opredelitve v Navodilih za prijavitelje, poglavje 8). 9.2.1. Formalna in vsebinska popolnost ter preverjanje upravičenosti vlog Po evidentiranju prejetih vlog bo razpisna komisija izvedla preverjanje formalne in vsebinske popolnosti ter upravičenosti vlog. Prijavitelji vlog, pri katerih bo ugotovljena formalna in/ali vsebinska nepopolnost, bodo v roku 8 dni po odpiranju pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo bo moral prijavitelj dopolniti v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. 9.2.1.1. Zavrženje vlog a) Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če: 1. ni bila poslana pravočasno, 2. ovojnica ni pravilno označena, 3. je prijavitelj na isti rok poslal dve vlogi ali več oziroma kandidiral z dvema projektoma ali več – vse vloge, ki jih bo poslal na ta rok bodo zavržene. Prijavitelj lahko kandidira z eno vlogo na naslednjem roku, 4. je bila prijavitelju v okviru enega odpiranja vloga odobrena oziroma so mu bila dodeljena nepovratna sredstva za projekt bodo zavržene vse vloge, ki bi jih poslal na naslednja odpiranja, 5. so bili obrazci ročno izpolnjeni namesto da bi bili natipkani, 6. ni bila predložena v slovenščini, 7. ni bil priložen razpisni obrazec št. 3 (Dispozicija projekta), 8. ni bil priložen investicijski dokument skladno z Navodili za prijavitelje, poglavje 10. Popolnost vloge; 10.2. Priprava popolne vloge; točka 3 – priloge razpisnega obrazca št. 3 – Dispozicija projekta, točki d) in e), 9. ne izpolnjuje pogojev upravičenosti (roki, namen …). b) Vloga bo zavržena, če ne bo dopolnjena v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, ali če bo dopolnitev nepopolna ali neustrezna. 9.2.1.2. Zavrnitev vloge Vloga bo zavrnjena, kolikor: 1. vsebinsko ne bo ustrezala razpisnim pogojem, 2. pri ocenjevanju ne bo dosegla vsaj 50 točk za sklop A in vsaj 40 točk za sklop B, 3. ne bo več razpoložljivih sredstev. 9.2.2. Ocenjevanje na podlagi meril za izbor projektov Formalno in vsebinsko popolne ter namensko ustrezne vloge, oziroma prijavljene projekte, bo komisija za ocenjevanje vlog ocenila v skladu z merili iz poglavja Merila za izbor prijaviteljev (javni razpis – poglavje 7, Navodila za prijavitelje – poglavje 8). Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo komisija za ocenjevanje vloge razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev bodo imeli projekti, ki bodo ocenjeni z višjim številom točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo ocenjeni z višjim številom točk po sledečih meril za izbor vlog, po naslednjem vrstnem redu meril – velja za oba sklopa: 1. število novih ustvarjenih delovnih mest (merilo št. 2), 2. delež vrednosti investicije v tehnologijo. (merilo št. 3). V primeru, da projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt: 1. ki ustvarja več delovnih mest, 2. pri katerem je delež vrednosti investicije v tehnologijo višji. V primeru enakega števila točk tudi po upoštevanju vseh teh kriterijev bo vrstni red med projekti z enakim številom točk komisija za ocenjevanje vlog ocenila na osnovi regionalnih kriterijev (Razpisni obrazec št. 3, Dispozicija projekta, točka 12). Vloge oziroma projekte se ocenjuje v okviru vsakega odpiranja, do porabe celotnih razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu. Kolikor bodo sredstva že po prvem ali drugem odpiranju razdeljena, bodo nadaljnja odpiranja preklicana (obvestilo o tem bo objavljeno na spletni strani SVLR in RRA Mura). Pred dodelitvijo sredstev bo SVLR seznanila Medresorsko komisijo za usklajevanje ukrepov razvojne podpore v Pomurski regiji (imenovala vlada RS s sklepom št. 01201-18/2009/4 z dne 24. 12. 2009). 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: 1. besedilo javnega razpisa, 2. navodilo za prijavitelje, 3. obrazce za pripravo vloge: – prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 1), – izjava o strinjanju z razpisanimi pogoji (razpisni obrazec št. 2), – dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 3), – osnutek pogodbe (razpisni obrazec št. 4), – obrazec pravilne opreme ovojnice (razpisni obrazec št. 5). 4. Seznam obstoječih poslovnih in obrtnih con na območju izvajanja Zakona. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjih spletnih naslovih: http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi potencialne zahteve prijavitelja, poslane na elektronski naslov: info@rra-mura.si. 11. Dodatne informacije V času trajanja javnega razpisa se lahko pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota, kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši, e-pošta: info@rra-mura.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletnih straneh http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. 12. Rok in način prijave Vsak prijavitelj se lahko prijavi na ta razpis samo z enim projektom. Vloga je lahko oddana osebno ali poslane po pošti. Roki za oddajo vlog v okviru tega javnega razpisa so: 1. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 15. 3. 2010, osebna dostava: 16. 3. 2010 do 14. ure, 2. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 3. 6. 2010, osebna dostava: 4. 6. 2010 do 14. ure, 3. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 2. 9. 2010, osebna dostava: 3. 9. 2010 do 14. ure. V primeru sprememb rokov bodo le-te objavljene na spletnih straneh http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. Vloga na razpis mora biti oddana zaprta in pravilno označena. Ovojnica je pravilno označena, če vključuje vse naslednje elemente: a) naslov, kamor se oddaja vloga: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, b) polno ime in naslov prijavitelja, c) besedilo: »Ne odpirajte – Javni razpis št. 4300-106/2010« V primeru osebne dostave je vlogo potrebno dostaviti na gornji naslov, v glavno pisarno SVLR: 4. nadstropje, soba 421. Dostava je možna vsak delovni dan med 8.30 in 14. uro. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (razpisni obrazec št. 5), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 13. Obravnava vlog in izbor projektov Komisija bo odprla vloge v roku 8 dni od datuma za oddajo vlog. Prijavitelji, katerih vloge bodo formalno in/ali vsebinsko nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni od odpiranja vloge. Vloge bodo morale biti dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Prijavitelji bodo s Sklepom obveščeni o odobritvi, zavrnitvi ali završbi vloge, v 60 dneh od datuma prejema zadnje popolne vloge. V Sklepu o dodelitvi sredstev bodo za odobrene projekte navedene informacije o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb. 14. Spremembe javnega razpisa, vprašanja in odgovori: v primeru, da bi se javni razpis in/ali njegova razpisna dokumentacija spremenila pred datumom zaključka javnega razpisa, bodo popravki objavljeni vsaj 5 dni pred rokom za oddajo vloge na spletnih straneh (če bo spremenjena samo razpisna dokumentacija): http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. 15. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/, po podpisu pogodb o sofinanciranju. 16. Pritožbeni postopek Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da je upravičen do pridobitve razpisanih sredstev, vendar mu sredstva niso bila dodeljena, lahko, v roku 8 dni od prejema Sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbor projektov. Naslovi jo: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom: »Pritožba na sklep – javni razpis št. 4300-106/2010« in navedbo številke sklepa na katerega vlaga pritožbo ter s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti