Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 322-1/2010 Ob-1589/10 , Stran 325
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi vsebinami: – organizacija in izvajanje prireditev, – promocijsko – turistična dejavnost, – razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, – spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, – akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma. Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: – programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica; – programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica; – stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev; – stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju; – materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...); – programi in projekti Turistične zveze Nova Gorica. II. Pogoji za dodelitev sredstev Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora sedež na območju Mestne občine Nova Gorica; – biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih; – iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno, da gre za turistično društvo; – namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja turizma; – prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alinee najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis; – imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo; – imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov; – imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če je na njem sodeloval. Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži račune, predračune ali pogodbe za izvedbo programov oziroma projektov, za katere so mu bila z odločbo, izdano na podlagi tega javnega razpisa, sredstva odobrena. Rok za predložitev računov, predračunov oziroma pogodb je 3. 11. 2010. III. Merila Komisija za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov upoštevala naslednja merila: (1) Promocijsko – turistična dejavnost (do 30 točk) a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter prireditvah (15 točk) b) izdaja promocijskega materiala (10 točk) c) vzdrževanje spletnih strani (5 točk) (2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do 40 točk) a) postavitev označevalnih in info tabel (10 točk) b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk) c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti (15 točk) d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk) (3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk) a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov (do 10 točk) b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (do 10 točk) (4) Organizacija in izvedba prireditve (do 70 točk) a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk) b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk) c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obiskovalcev (12 točk) d) program prireditve (do 40 točk) e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk) f) tradicionalna prireditev (3 točke) g) promocija prireditve (do 5 točk) (5) Ostale prireditve (do 10 točk) a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju (do 10 točk) (6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10 točk) (7) Splošna merila (do 20 točk) a) Črpanje finančnih sredstev (do 10 točk) b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk). IV. Priloge Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti: – izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije; – fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje; – fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža zadnje stanje. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na proračunski postavki 1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 30.000,00 EUR. VI. Višina dodeljenih sredstev: na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave Mestne občine Nova Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Sredstva se izplačajo po predložitvi računov, predračunov ali pogodb za izvedbo programov oziroma projektov, za katere so bila prijavitelju z odločbo odobrena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi, predračuni oziroma pogodbami vendar največ v višini, določeni z odločbo. Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo pristojni organ prejel do 3. 11. 2010. VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je 17. 3. 2010 do 14. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo najkasneje do 17. 3. 2010, do 14. ure, prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. IX. Odpiranje in obravnava vlog Odpiranje vlog bo dne 19. 3. 2010, ob 15. uri. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni. Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel pristojni organ. Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom. X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku roka za predložitev vlog. XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis. XII. Nadzor nad porabo sredstev Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu predložiti: – poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva; – dokazila o namenski porabi sredstev. XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis TD 2010«, na hrbtni strani pa z navedbo prijavitelja in njegovega naslova. Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-177 (Matej Jakin).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti