Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

519. Zakon o minimalni plači (ZMinP)
520. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)
521. Zakon o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-A)
522. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

523. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Buenos Airesu

Drugi akti

524. Odločba o imenovanju Luke Moljka za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
525. Odločba o imenovanju Mateje Logar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
526. Poslovnik Fiskalnega sveta
527. Kodeks Fiskalnega sveta

MINISTRSTVA

528. Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora
529. Pravilnik o dopolnilnih delih policijske uniforme
530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o avtošolah
531. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

532. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010
533. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
534. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
535. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
536. Sklep o znesku državne pokojnine
537. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
538. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
539. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
540. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010

OBČINE

Bled

541. Sklep o načinu delitve premoženja Občine Bled

Brezovica

542. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica
543. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2010

Ig

544. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a
545. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o glasilu Občine Ig
546. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
547. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2010
548. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
549. Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ig

Jesenice

550. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
554. Sklep o podelitvi naziva častna občanka Občine Jesenice Stanislavi Geršak
555. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)

Komen

556. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
557. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje

Kranj

558. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Log-Dragomer

559. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
560. Sklep o podelitvi stavbne pravice

Loški Potok

561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loški Potok
562. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Metlika

563. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Metlika

Mirna Peč

564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
565. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč

Novo mesto

566. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec
567. Sklep o ustavitvi postopka priprave spremembe zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
568. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava
569. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Cikava-jug/1
570. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje mestnega jedra Novega mesta
571. Sklep o ustavitvi postopka priprave za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Sv. Rok

Šmartno pri Litiji

572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
573. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja

Trebnje

576. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«

Vojnik

577. Sklep o imenovanju članov komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev

Zreče

578. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče
579. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče
580. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče

POPRAVKI

581. Popravek Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti