Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

566. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec, stran 1488.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 16. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (v nadaljevanju: OPPN Otočec),
– območje OPPN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– faze priprave OPPN,
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti in
– financiranje OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
1. Naselje Otočec je eno od lokalnih središč Mestne občine Novo mesto in leži v neposredni bližini turističnega centra Otočec ob reki Krki. Skozi naselje potekata regionalna cesta R2 448 (bivša hitra cesta HC H1) in regionalna cesta R3 667, ki naselje delita na dva med seboj funkcionalno ne dovolj povezana dela. V naselju je tudi križišče več lokalnih cest, ki potekajo v smeri jug (Ratež), severozahod (Stari grad) in severovzhod (Paha, Šmarješke Toplice).
2. Naselje ima razvito le osnovno družbeno infrastrukturo (dva otroška vrtca, osnovna šola, pošta, dom gasilcev, sedež župnije) ter nekaj storitvenih dejavnosti, ki pa so pomanjkljive.
3. Z izgradnjo avtoceste se je tranzitni promet umaknil iz naselja in iz turističnega območja, kar predstavlja možnost boljše povezave centra naselja Otočec in turističnega kompleksa Otočec. Na regionalni cesti R2 448 (nekdanja H1) se uredi nivojski priključek (krožno križišče) z lokalnim cestnim omrežjem. S tem bo omogočena boljša urbanistična povezava severnega in južnega dela naselja Otočec, pospešen razvoj stanovanjske gradnje in gradnje objektov centralnih dejavnosti, revitalizacija in sanacija južnega historičnega dela naselja, hkrati z njo pa razvoj družbene javne infrastrukture (zdravstveni dom, prostori krajevne skupnosti idr.) ter servisnih dejavnosti (trgovine, banka ipd.).
4. Poleg širitve območij za gradnjo in prenovo je predvidena tudi širitev in modernizacija gospodarske javne infrastrukture. Območje predvidenega OPPN Otočec ob regionalni cesti R3 667 je na celotnem poteku od zahodnega vstopa v naselje do pokopališča na vzhodnem delu neprimerno prometno urejeno, saj ni v zadostni meri zagotovljena varnost pešcev. Nujno potrebna je tudi prenova ostale infrastrukture v naselju.
5. Obrežje Krke: določijo se pogoji oziroma dopustni posegi v območje Krke.
6. V delu območja OPPN je registrirano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Otočec predstavlja v hierarhiji naselij drugo najpomembnejše naselje v Mestni občini Novo mesto, zato je priprava OPPN potrebna z vidika programske poživitve in prenove stavbne strukture ter z vidika izboljšanja prometno varnostnih razmer in potreb krajevne skupnosti.
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Okvirno območje urejanja z OPPN obsega del naselja Otočec, in sicer del območja severno od R2 448 (bivše hitre ceste H1), celotno staro jedro naselja, ki se na južni strani zaključi z brežino reke Krke ter območje med pokopališčem na vzhodu in mejo naselja na zahodu.
Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag razširi tudi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora ter programskih izhodišč, izdelanega Urbanističnega načrta Otočec (strokovna podlaga za Občinski prostorski načrt MONM (Uradni list RS, št. 101/09)) oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih podatkov nosilcev urejanja prostora in analize le teh ter v skladu z veljavno zakonodajo v variantah.
Za pridobitev prometno tehnične rešitve priključevanja iz R2 448 (bivše H1) na R3 667 se upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Študija ukrepov za umirjanje prometa na H1 od Hrastja do Kronovega, po izgradnji AC odsekov Hrastje–Lešnica in Lešnica–Kronovo (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, junij 2007),
– PGD/PZI ureditve krožnega križišča R2-448, odsek 0223 Novo mesto–Otočec, km 22.580. LC (prej R3-667), odsek Zbure–Mačkovec in LC 298031 – Šolska cesta (PBL Projektivni biro Lunar d.o.o.).
Pri načrtovanju se upoštevajo tudi druge že izdelane strokovne podlage. Zaradi obsega in vplivov predvidenih ureditev na okolje ter predvidene zgostitve pozidave se lahko izdelajo širše strokovne podlage, variantne rešitve in podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev, usklajeno z rešitvami prometa in druge javne infrastrukture.
5. člen
(faze priprave OPPN)
Izdelava OPPN naj poteka v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN:
– izdelava strokovnih podlag z rešitvami prometno varnostnih ukrepov;
– izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev;
– izbor variantne rešitve;
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;
– pri izdelavi osnutka OPPN izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske akte ter izdana dovoljenja za gradnjo in po potrebi dopolni oziroma izdela širše strokovne podlage, pri čemer upošteva predpise za izdelavo OPPN.
2. Faza: pridobitev smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:
– pridobitev, pregled in analiza smernic;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN.
3. Faza: javna razgrnitev in javna obravnava
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM.
4. Faza: izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
5. Faza: izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj NUP
– dopolnitev prostorskega akta v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in izdelava predloga OPPN;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
6. Faza: izdelava usklajenega predloga OPPN:
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami Oddelek Območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 16, 8000 Novo mesto (za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter odvoza odpadkov),
10. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto,
11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana,
12. Gratel d.o.o., Dunajska cesta 421, 1000 Ljubljana,
13. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture,
15. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN Otočec v celoti financira Mestna občina Novo mesto.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-3/2010(1906)
Novo mesto, dne 16. februarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.