Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

579. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče, stran 1497.

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 24. redni seji dne 10. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določi predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče.
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
1. Urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključuje:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov,
– odstranjevanje plevela in odpadlega listja z javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic, živih mej in drevesnih krošenj,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah na javnih površinah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin.
2. Vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave.
3. Vzdrževalna dela za ohranjanje javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti javnih površin.
4. Organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti.
5. Organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovega stanja.
(2) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(3) V javno službo po tem odloku je vključeno tudi:
– urejanje ekoloških otokov,
– urejanje in nadzor nad zbirnim centrom za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Občinske javne površine so površine splošnega pomena, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih površin z oceno stroškov urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin.
(4) Merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pogoji in merila se podrobneje določijo v razpisni dokumentaciji in javnem razpisu in se pri tem smiselno uporabijo določila zakona, ki ureja javno naročanje.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja in predpisi občine.
VI. OBSEG MONOPOLA
7. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
9. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
10. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Občine Zreče in iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem pogodbe.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v dogovorjenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
16. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
17. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
18. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj eden ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
19. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka.
20. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
21. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 21. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
22. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
XIV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
23. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
24. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncesionar in koncendent medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(4) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
25. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
26. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
27. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
28. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XV. KONČNA DOLOČBA
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3541-0004/2010-1
Zreče, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.