Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

562. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, stran 1484.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok (Uradni list RS, št. 108/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. člena, ki se po spremembi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev«.
3. člen
V 10. členu se dodata novi alineji:
»– 62090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63120 Obratovanje spletnih portalov«.
4. člen
Spremeni se 46. člen, ki se po spremembi glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/97 in 31/98.«
5. člen
Ostale določbe ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0008/2007
Hrib, dne 12. februarja 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.