Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

578. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče, stran 1495.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1 in 70/08), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1 in 55/09) in 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 24. redni seji dne 10. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe.
3. člen
(pomen izraza)
Med javne površine spadajo: javni parki, drevoredi, nasadi in travnate površine ali zelenice, ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, pokopališčih in spomenikih, otroška igrišča, vodne brežine, pešpoti, pločniki in javne športne površine.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje Občina Zreče.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitev:
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključuje:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov,
– odstranjevanje plevela in odpadlega listja z javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic, živih mej in drevesnih krošenj,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah na javnih površinah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
– urejanje in vzdrževanje otroških igrišč.
(2) Vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave.
(3) Vzdrževalna dela za ohranjanje javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti javnih površin.
(4) Organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti.
(5) Organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovega stanja.
(6) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(7) V javno službo po tem odloku je vključeno tudi:
– urejanje ekoloških otokov,
– urejanje in nadzor nad zbirnim centrom za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov.
6. člen
(urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin)
Urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin iz 5. člena tega odloka izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim programom urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine.
Izvedbeni program urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev pristojni strokovni službi do 1. septembra tekočega leta.
Sestavni del izvedbenega programa urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine je ocena stroškov urejanja, čiščenja in vzdrževanja javnih površin. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
7. člen
(evidence)
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
8. člen
(prepovedi)
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa občinske uprave,
– puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz,
– puščati iztrebke domačih živali.
IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(viri financiranja storitev)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE, TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO, IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
10. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne lastnine.
11. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
12. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ in pristojna služba občinske uprave občine (Režijski obrat).
(2) Pristojna služba občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki
– ravna v nasprotju z določilom 8. člena tega odloka.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, razen v primeru puščanja iztrebkov službenih živali policije in carine ter psov, ki spremljajo invalidne osebe.
VIII. KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za urejanje in vzdrževanje zunanjih površin Občine Zreče (Uradni list RS, št. 35/95).
15. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 35400-0013/2009-1
Zreče, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.