Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno, stran 1491.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06, 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 24. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno (Uradni list RS, št. 61/04, 50/07) se besedilo 10. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju naslednjih naselij:
– Osnovna šola Šmartno: Bogenšperk, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Črni Potok, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Javorje, Leskovica pri Šmartnem, Mala Kostrevnica, Podroje, Riharjevec, Selšek, Spodnja Jablanica, Šmartno pri Litiji, Vintarjevec, Vrata, Zavrstnik, Zgornja Jablanica;
– Podružnična šola Primskovo: Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče k.o. Gradišče in k.o. Poljane, Ježni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Obla Gorica, Poljane pri Primskovem, Primskovo, Razbore k.o. Poljane, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru, Vinji Vrh, Zagrič;
– Podružnična šola Štangarske Poljane: Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Koške Poljane, Mala Štanga, Račica, Ščit, Štangarske Poljane, Velika Štanga, Volčja Jama;
– Podružnična šola Velika Kostrevnica: Dvor, Jelša, Ježce, Liberga, Lupinica, Mulhe, Preska nad Kostrevnico, Razbore k.o. Ježni Vrh, Velika Kostrevnica, Višnji Grm;
– Vrtec Ciciban na območju celotne Občine Šmartno pri Litiji.
Matična šola je Osnovna šola Šmartno, kjer je sedež zavoda. V matični šoli in podružničnih šolah se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Občini Šmartno pri Litiji in Občina Litija imata skupni šolski okoliš, ki sega na območje dveh lokalnih skupnosti in velja za naselja Dolgo Brdo, Mamolj, Zagorica, Širmanski hrib.
Pri vpisu otrok v zavod se uporabljajo določbe skupnega šolskega okoliša, ki sega na območje Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji.
Pred vpisom otrok v prvi razred, obe osnovni šoli v Občini Litija in v Občini Šmartno pri Litiji, ki jima pripada predmetni skupni šolski okoliš, obvestita starše otrok o možnosti vpisa v katerokoli osnovno šolo iz tega skupnega šolskega okoliša.«
2. člen
Drugi odstavek 16. člen a odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-03/2004
Šmartno pri Litiji, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.