Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

580. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče, stran 1500.

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 97/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08) je Občinski svet Občine Zreče na 24. redni seji dne 10. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Zreče.
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve:
– rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in organiziranje obnavljanja občinskih javnih cest;
– vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in organiziranje obnavljanja občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
– odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
– podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
– javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne signalizacije v naselju;
– kolesarskih stez in pločnikov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:
– izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,
– izvedbeni program izvajanja zimske službe v občini z oceno stroškov in
– izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
(javno pooblastilo)
Koncesionar ima javno pooblastilo za odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil na javnih površinah na območju občine in zapuščenih vozil na območju občine.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje javnih cest in zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni podlagi in predpisi občine.
VII. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
12. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine (Režijski obrat).
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
14. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
17. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
18. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
19. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
20. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka.
21. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 21. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
24. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
25. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
26. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
27. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
28. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
29. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVI. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-0002/2010-1
Zreče, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.