Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

544. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a, stran 1473.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, št. 112/07, 95/09) je Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju opremljanja VS 17/4 Golo, m.e. 2a (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelala družba Geas d.o.o., Kotnikova 34, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek.
Program opremljanja vsebuje tudi stroške izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato nista zajeti v obračunskih stroških komunalne opreme.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka. Obstoječo opremo predstavlja občinska povezovalna cesta in vodovodno omrežje.
Predvideno komunalno opremo obsega gradnja dostopne notranje cesta petih objektov do obstoječe ceste, ki je delno asfaltirana in delno v makadamski izvedbi v skupni dolžini 300 m in se navezuje na asfaltirano cesto Ig–Zapotok. Po priključni občinski cesti od ceste Ig–Zapotok do območja opremljanja petih stanovanjskih objektov je predvidena gradnja vodovoda DN 100 v dolžini 300 m. Znotraj predvidene ceste območja opremljanja je predvidena gradnja pločnika z javno razsvetljavo, gradnja vodovoda s hidrantni, gradnja meteorne in fekalne kanalizacije z začasno malo čistilno napravo, gradnja elektro omrežja z navezavami na javno omrežje, gradnja telefonskega omrežja in gradnja plinovodnega omrežja z lastnim plinohramom.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški komunalne opreme v novo gospodarsko javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena znašajo 199.783,04 € na dan 31. 12. 2009 in vključujejo stroške nakupa zemljišča, potrebnega za gradnjo komunalne opreme, zunanje ureditve javnih površin, stroške priprave zemljišča, stroške gradnje komunalne opreme – gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena, vključno s stroški inženiringa in nadzora.
V skupnih stroških gradnje komunalne opreme niso vključeni stroški financiranja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture v območju VS 17/4 Golo, m.e. 2a, je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo
3. Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7
b) Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo stanovanjskih objektov
c) Olajšav zavezancem ni.
1. Obračunsko območje
8. člen
Območje pozidave petih stanovanjskih objektov v VS 17/4 Golo, m.e. 2a zajema površino 2537 m2 zemljišča. Od celotne površine območja je predvidenih 388 m2 javnih površin, ki predstavljajo javno dostopno cesto s skupnimi parkirišči in zelenimi površinami. Predvidena neto tlorisna površina vseh stanovanjskih objektov znaša 999,55 m2.
2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo
9. člen
Višina obračunskih stroškov nove komunalne opreme je po vrstah stroškov naslednja:
+------------+----------------+----------------------+-----------+
| Predvidena |Aparcela*Cpij*Dp|Kdej.Atlorisna.Ctij.Dt|  KPi  |
|  oprema  |        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
|Cestno   | 23.154,55 €  |  54.027,29 €    | 77.181,85€|
|omrežje in |        |           |      |
|javne p.  |        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
|Vodovodno  | 1.864,09 €  |   4.349,55 €    |6.213,64 € |
|omrežje   |        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
|Fekalna   | 23.924,16 €  |  55.823,04 €    | 79.747,20€|
|kanalizacija|        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
|Meteorna  | 10.992,11 €  |  25.648,25 €    | 36.640,36€|
|kanalizacija|        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
|KP-     | 59.934,91 €  |  139.848,13 €    |199.783,04€|
|predvideno |        |           |      |
+------------+----------------+----------------------+-----------+
Višina obračunskih stroškov obstoječe opreme je po vrstah stroškov naslednja:
+--------------------+-----------+----------------+------------+
| Obstoječa oprema |A(parcela*)|  K(dej).A  |  KPi   |
|          | Cp(ij*)Dp | (tlorisna).Ct |      |
|          |      |  (ij).Dt   |      |
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|Ceste z javno    | 3.029,68 €|   6.447,10 €| 9.476,78 €|
|razsvetljavo    |      |        |      |
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|Vodovod       |  880,97 €|   1.849,17 €| 2.730,14 €|
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|Kanalizacija    |   0,00 €|     0,00 €|   0,00 €|
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|Skupna komun. inf. | 6.037,88 €|   12.874,20 €| 18.912,08 €|
|Občine Ig      |      |        |      |
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|KP-obstoječe    | 9.948,53 €|   21.170,47 €| 31.119,00 €|
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|          |      |     indeks|   1,0614|
+--------------------+-----------+----------------+------------+
|Skupaj       |      |        | 33.029,70 €|
+--------------------+-----------+----------------+------------+
 
 
Predvidena komunalna oprema:           199.783,85 €
Obstoječa komunalna oprema:            33.029,70 €
-------------------------------------------------------------
Skupaj komunalni prispevek:           232.812,75 €
-------------------------------------------------------------
10. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Ig in podlage za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 112/07, 95/09), za naselje Golo obsegajo naslednjo komunalno opremo: lokalne ceste, javne poti in zbirne krajevne ceste, javno razsvetljavo ob lokalnih cestah ter javne površine, vodovodno omrežje in skupno komunalno infrastrukturo Občine Ig.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo za območje VS 17/4 Golo 33.029,70 € na dan 31. 12. 2009.
Višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, je po vrstah stroškov razvidna iz tabele v programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
11. člen
Skupaj znašajo obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka 232.812,75 €.
3. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere
12. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele (Cpi) z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Cti).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena je za novo komunalno opremo naslednji:
+--------------------------+------------+----------+-----------+
| Vrsta predvidene komun. | Obračunski | Cp (ij) | Ct (ij) |
|     infrast.     | stroški  | EUR/m2 | EUR/m2  |
+--------------------------+------------+----------+-----------+
|Cestno omrežje in druge  | 77.181,85 €|  35,92 €|  77,22 €|
|javne površine      |      |     |      |
+--------------------------+------------+----------+-----------+
|Javna razsvetljava    | 6.213,64 €|  2,89 €|   6,22 €|
+--------------------------+------------+----------+-----------+
|Vodovodno omrežje     | 79.747,20 €|  37,11 €|  79,78 €|
+--------------------------+------------+----------+-----------+
|Fekalna kanalizacija   | 36.640,36 €|  17,05 €|  36,66 €|
+--------------------------+------------+----------+-----------+
4. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
13. člen
Posebna merila so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7
b) Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo stanovanjskih objektov
c) Olajšav zavezancem ni.
14. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 12. in 13. člena tega odloka.
V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Posamezne oznake pomenijo:
– KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– A(parcela): površina parcele,
– Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– K(dejavnost): faktor dejavnosti (Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gradnja komunalne opreme je predvidena v eni fazi. Pogoj za priključevanje objektov je zgrajena vsa predvidena komunalna infrastruktura, opredeljena v programu opremljanja, ki je priloga tega odloka.
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Cti), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
16. člen
Kolikor bodo površine gradbenih parcel in/ali neto tlorisne površine stanovanjskih objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se opravi nov preračun obračunskih stroškov komunalne opreme.
Kolikor bodo površine gradbenih parcel in/ali neto tlorisne površine stanovanjskih objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se opravi izračun komunalnega po tem odloku.
17. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ig.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3517/019/2009
Ig, dne 15. februarja 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.