Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

563. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Metlika, stran 1484.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, odl. US, 27/08, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Metlika
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do občinske denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki imajo prijavljeno stalno bivališče ali dovoljenje za stalno bivanje v Občini Metlika in v Občini Metlika tudi bivajo.
3. člen
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da vsi neto dohodki in prejemki posameznika ali družine ne presegajo za več kot 60% cenzusa upravičenosti do denarne socialne pomoči v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, na podlagi 25.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2),
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske in pomoči pri vladnih in nevladnih organizacijah (aktivno iskanje zaposlitve, pomoč pri Centru za socialno delo in drugih organizacijah).
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: izguba zaposlitve, ki ni nastala po njihovi krivdi, bistveno znižanje dohodkov, dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini in druge izjemne okoliščine.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– doplačilu šole v naravi in ekskurzij,
– plačilu šolske prehrane,
– plačilu letovanja otrok,
– plačilu prevozov v šolo,
– nakupu ozimnice in kurjave,
– pomoči pri plačilu nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– plačilu drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen
Višina denarne pomoči lahko znaša največ:
– za posameznika 200 EUR,
– za družino 500 EUR.
Denarna pomoč se nakaže v funkcionalni obliki, le izjemoma pa neposredno vlagatelju na transakcijski račun.
Denarno pomoč lahko prejmejo upravičenci enkrat letno.
Višino sredstev za občinsko denarno socialno pomoč določi Občinski svet vsako leto v proračunu Občine Metlika.
6. člen
Zahtevek za dodelitev denarne pomoči se vlaga na obrazcu Vloga za dodelitev enkratne občinske denarne socialne pomoči. Vlogi morajo biti priložena utemeljena dokazila o okoliščinah, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine (izguba zaposlitve, bistveno znižanje dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine).
7. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči se upošteva določila Zakona o splošnem upravnem postopku. Strokovna služba Občine Metlika si za vse vlagatelje pridobi mnenje tričlanske komisije, ki jo imenuje župan/ja. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana/nje, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava, ki lahko za ugotovitev dejanskih socialnih razmer sodeluje s Centrom za socialno delo.
Zoper odločbo je možno podati pritožbo županu/nji občine.
9. člen
Prejemnik denarne pomoči mora v roku 30 dni po prejemu pomoči dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljene denarne pomoči, če ta ni bila dodeljena v funkcionalni obliki.
Prejemnik denarne pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne pomoči ni namensko porabil.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/2009
Metlika, dne 4. februarja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.