Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

541. Sklep o načinu delitve premoženja Občine Bled, stran 1470.

Na podlagi določila četrtega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravo /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) župan Občine Bled in župan Občine Gorje sprejmeta
S K L E P
o načinu delitve premoženja Občine Bled
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
(1) Na podlagi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO-F/ (Uradni list RS, št. 61/06) s 1. 1. 2007 sta na območju nekdanje Občine Bled nastali dve novi samoupravni lokalni skupnosti, in sicer: Občina Bled in Občina Gorje.
(2) Ker novonastali občini Bled in Gorje premoženja nista razdelili sporazumno v skladu z določilom 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) se z dnem ustanovitve novih občin Bled in Gorje druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastali zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve nepremičnega in premičnega premoženja iz prvega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne nove občine oziroma izločenega dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje Občine Bled. Ob upoštevanju navedenega kriterija se premoženje prejšnje Občine Bled iz drugega odstavka tega člena razdeli med novonastali občini Bled in Gorje tako, da Občini Bled pripade 74,07%, Občini Gorje pa 25,93% premoženja, ki je predmet tega sklepa.
(3) Bremena, ki so nastala zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve nepremičnega in premičnega premoženja iz prvega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), se delijo po kriteriju lege nepremičnine.
(4) Sklep sprejmeta in izvršita župana novonastalih občin.
(5) Podlaga za delitev premoženja je Premoženjska bilanca Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
(6) Premoženje prejšnje Občine Bled iz drugega in tretjega odstavka tega člena se razdeli med novonastali občini v skladu z določili tega sklepa.
II. DELITEV DRUGIH PREMOŽENJSKIH PRAVIC, DENARNIH SREDSTEV IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV TER BREMEN
1. Delitev danih posojil
2. člen
(1) Nekdanja Občina Bled je dodelila dolgoročna stanovanjska posojila, ki so na dan 31. 12. 2006 izkazovala vrednost 20.975.738,35 SIT oziroma 87.530,20 €.
(2) Premoženjske pravice za dana stanovanjska posojila se delijo med občini tako, da Občini Bled pripadejo premoženjske pravice za dana stanovanjska posojila v skupni vrednosti 15.536.729,39 SIT oziroma 64.833,62 €, Občini Gorje pa premoženjske pravice za dana stanovanjska posojila v skupni vrednosti 5.439.008,96 SIT oziroma 22.696,58 €.
2. Kapitalske naložbe
3. člen
(1) Kapitalske naložbe (delnice, denarni vložki) nekdanje Občine Bled so na dan 31. 12. 2006 izkazovale skupno vrednost 163.996.480,18 SIT oziroma 684.345,18 €.
(2) Kapitalske naložbe se med občini delijo po kriteriju števila prebivalcev, tako da Občini Bled pripadejo kapitalske naložbe v skupni vrednosti 121.472.192,88 SIT oziroma 506.894,48 €, Občini Gorje pa kapitalske naložbe v skupni vrednosti 42.524.287,30 SIT oziroma 177.450,71 €.
3. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
4. člen
(1) Dolgoročne terjatve iz poslovanja so na dan 31. 12. 2006 izkazovale skupno vrednost 23.184.496,20 SIT oziroma 96.747,19 €.
(2) Dolgoročne terjatve iz poslovanja se delijo po kriteriju števila prebivalcev, tako da Občini Bled pripade 17.172.756,34 SIT oziroma 71.660,64 €, Občini Gorje pa 6.011.739,86 SIT oziroma 25.086,55 €.
4. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
5. člen
(1) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo vrednost 44.847.308,74 SIT oziroma 187.144,50 €.
(2) Skladno s sprejetim Odlokom o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2006 (gre za namenska sredstva) se sredstva prenesejo namensko v Proračun Občine Bled za leto 2007 v celoti.
5. Terjatve do kupcev
6. člen
(1) Terjatve do kupcev (najemnine stanovanj, stavb, zemljišč, grobov) so na dan 31. 12. 2006 izkazovale skupno vrednost 53.746.266,04 SIT oziroma 224.279,19 €.
(2) Terjatve do kupcev se delijo tako da Občini Bled pripadejo terjatve do kupcev v skupni vrednosti 53.598.943,55 SIT oziroma 223.663,43 €, Občini Gorje pa 147.322,49 SIT oziroma 614,77 €.
6. Terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov
7. člen
Terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov so na dan 31. 12. 2006 izkazovale skupno vrednost 25.893.614,89 SIT oziroma 108.052,14 € in v celoti pripadejo Občini Bled.
7. Druge kratkoročne terjatve
8. člen
(1) Druge kratkoročne terjatve so na dan 31. 12. 2006 izkazovale skupno vrednost 994.836,82 SIT oziroma 4.151,38 €.
(2) Druge kratkoročne terjatve se delijo tako da Občini Bled pripade 861.091,34 SIT oziroma 3.593,27 €, Občini Gorje pa 133.745,48 SIT oziroma 558,11 €.
8. Prejeta posojila
9. člen
(1) Nekdanja Občina Bled je v letu 2004 najela kredit za dobo 10 let pri banki Hypo Alpe Adria Bank, s pričetkom odplačila v letu 2005, v višini 266.700.000,00 SIT oziroma 1.112.919,38 € za pokrivanje stroškov:
– izgradnje telovadnice k Osnovni šoli Gorje v višini 42.500.000,00 SIT oziroma 177.394,36 €,
– obnove Športne dvorane Bled v višini 81.500.000,00 SIT oziroma 340.093,47 € in
– oskrbe z vodo in odvajanje in čiščenje odplak v višini 142.700.000,00 SIT oziroma 595.476,55 €.
(2) Stanje najetih in neodplačanih posojil je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo skupno vrednost 216.612.911,85 SIT oziroma 903.909,66 €.
(3) Najeta in neodplačana posojila se razdelijo po kriteriju lege nepremičnine na način, da:
– pripade Občini Bled breme plačila prejetega posojila za:
– obnovo Športne dvorane Bled v višini 66.280.820,36 SIT oziroma 276.584,96 € in
– oskrbo z vodo in odvajanje in čiščenje odplak v višini 115.774.907,35 SIT oziroma 483.120,13 €,
– pripade Občini Gorje breme plačila prejetega posojila za:
– izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Gorje v višini 34.557.184,14 SIT oziroma 144.204,57 €.
9. Kratkoročne obveznosti
10. člen
(1) Kratkoročne obveznosti nekdanje Občine Bled so na dan 31. 12. 2006 izkazovale vrednost v skupni višini 213.758.584,06 SIT oziroma 891.998,76 €.
(2) Kratkoročne obveznosti se delijo po kriteriju števila prebivalcev, tako da Občini Bled pripade 177.514.666,90 SIT oziroma 740.755,58 €, Občini Gorje pa 36.243.917,16 SIT oziroma 151.243,19 €.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta sklep objavita župana Občine Bled in Občine Gorje v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 039-6/2009-4
Bled, dne 5. februarja 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 039-6/2009-4
Gorje, dne 5. februarja 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.