Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

527. Kodeks Fiskalnega sveta, stran 1462.

Na podlagi tretjega odstavka 106.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) je Fiskalni svet na 3. seji dne 15. 2. 2010 sprejel
K O D E K S
Fiskalnega sveta
1. člen
Za uresničitev svoje naloge, da poda neodvisno, nepristransko in strokovno utemeljeno oceno javnofinančne politike Republike Slovenije Fiskalni svet (v nadaljnjem besedilu: FS) sprejema kodeks delovanja.
2. člen
Ta kodeks opredeljuje načela obnašanja, po katerih se morajo ravnati člani Fiskalnega sveta pri svojem delu in v odnosu z javnostjo ter z državnimi organi.
3. člen
Ta kodeks se uporablja za člane Fiskalnega sveta. Upoštevati ga morajo tudi strokovni sodelavci FS.
4. člen
Člani FS in svet kot celota so pri oblikovanju svojih stališč samostojni in neodvisni. Neodvisni so od vlade, od političnih strank in posebnih interesov. Člani FS delujejo na podlagi svojega strokovnega znanja, strokovne in osebne integritete.
5. člen
(1) Član FS ne sme dovoliti, da je pri opravljanju nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovo zavezanostjo kodeksu delovanja FS.
(2) Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima član zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog.
6. člen
Član FS lahko svobodno raziskuje in objavlja. Lahko sprejema tudi raziskovalne in strokovne projekte, ki jih financira država. V tem primeru mora obvestiti o tem FS, ki presodi, če morebiti gre za konflikt interesov. Če bi do konflikta interesov prišlo, FS lahko odloči, da tak član FS ne more sodelovati v raziskovalnih in strokovnih projektih, ki jih financira država.
7. člen
Člani FS lahko svobodno politično delujejo. Ne smejo pa dejavnosti FS uporabljati za svojo politično dejavnost. Člani FS praviloma ne morejo biti funkcionarji političnih strank.
8. člen
Člani Fiskalnega sveta lahko svobodno nastopajo v javnosti, v medijih in na znanstvenih ter strokovnih konferencah. Pri teh nastopih nastopajo v svojem imenu in izražajo svoja mnenja.
9. člen
FS zastopa predsednik. Predsednik FS ali FS lahko pooblasti posameznega člana, da v javnosti zastopa stališča FS o določeni temi.
10. člen
FS ima prost in neposreden dostop do medijev.
11. člen
Ob upoštevanju pravice dostopa do uradnih informacij je član dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil v okviru članstva v FS.
12. člen
Ta kodeks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42900-2/2010/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2010
EVA 2010-1511-0002
prof. dr. Marjan Senjur l.r.
Predsednik
Fiskalnega sveta