Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

548. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 1476.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) ter v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/04, 93/05, 124/07) ter Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96, 69/06, 32/08) je Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. Občinski svet Občine Ig sprejme predlog faktorja preračuna za:
1.1. komunalne odpadke iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti iz mase v prostornino, ki je razmerje med zbrano maso mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti ter obračunskega volumna posod za preostanek odpadka in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki 63,72 kg/m3. Kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa mešanih komunalnih odpadkov in njim podobnim iz dejavnosti ali obračunski volumen posod preostanka odpadka) za več kot 1,0 odstotne točke, se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.
1.2. komunalne odpadke iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti mase v vožnjo, ki je razmerje med zbrano in odpeljano maso odpadkov ter številom opravljenih voženj in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki 1.023,58 kg/vožnjo. Kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa odpadkov ali število voženj) za več kot 1,0 odstotne točke se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva vhodne podatke za spremembo faktorjev preračuna iz količin navedene v sprejetem letnem poročilu podjetja.
2. Cenike storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi sprejetih povprečnih ceh storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in faktorjev preračuna oblikuje izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in jih objavi na svojih spletnih straneh.
3. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, določa izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na podlagi naslednjega izračuna:
Strošek(mesečni) = E x N,
kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost posode ali vrečke
N – število prevzemov posod ali vrečk.
4. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za mesečni obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za komunalne odpadke iz gospodinjstev upošteva 30% cene, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.
5. Kot merilo za razdeljevanje javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s kupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za razdelitev stroškov javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.
6. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov odpadkov (Uradni list RS, št. 12/01) in Sklep o objavi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 29/04).
Št. 3544/006/2009
Ig, dne 12. februarja 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.