Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

576. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«, stran 1493.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev ZN): Glede na izkazane potrebe po gradnji večjega števila oddelkov otroškega vrtca od opredeljenih na območju veljavnega zazidalnega načrta Stari trg – DSO (Uradni list RS, št. 91/02 in 84/06), ki jih v okviru veljavnega prostorskega akta ni bilo možno realizirati, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve ZN.
(2) Pravna podlaga: Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z določili ZPNačrt-a in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), z upoštevanjem Urbanistične zasnove Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93) ter vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
V skladu z določbami 61.a člena ZPNačrt-a se postopek sprememb in dopolnitev ZN pripravi in sprejema po skrajšanem postopku, saj spremembe ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
2. člen
(predmet in programska izhodišča ter območje)
(1) Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN je povečanje števila oddelkov otroškega vrtca. Veljavni ZN namreč predvideva 6–8 oddelkov, potrebe pa so do 14 oddelkov.
Predmet obdelave je tudi določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve, pogojev za prometno in komunalno infrastrukturo ter vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri izvedbi gradnje.
(2) Območje sprememb in dopolnitev ZN ne obsega celotnega območja veljavnega ZN, ampak le območje ureditvene enote C6 (namenjena izgradnji otroškega vrtca) in območje ureditvene enote C5 (namenjena izgradnji bazena). Slednja ureditvena enota bi se s spremembami in dopolnitvami ZN prav tako namenila potrebam otroškega vrtca (parkirišča, otroška igrišča …). V območje sprememb in dopolnitev ZN se zajame tudi trase priključnih infrastrukturnih vodov.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN bo potrebno izvesti celovito presoje vplivov na okolje, če bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
(2) Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
6. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
7. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
8. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
9. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
10. Krajevna skupnost Trebnje.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo naknadno v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre za skrajšani postopek v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) podati smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
4. člen
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage/idejne rešitve, in sicer:
– Urbanistično zasnovo Trebnje,
– digitalni geodetsko topografski načrt in katastrski načrt,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …).
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo na podlagi razvojnih potreb investitorja.
(2) Za območje predvidene prostorske ureditve se izdela geodetski načrt.
5. člen
(postopek izdelave in terminski plan)
(1) Priprava sprememb in dopolnitev ZN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
– sprejem sklepa župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN (februar 2010)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu (15 dni).
2. Osnutek sprememb in dopolnitev ZN, smernice nosilcev urejanja prostora:
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN
– pregled osnutka sprememb in dopolnitev ZN s strani občine ter posredovanje nosilcem urejanja prostora in ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve načrtovalskih smernic in odločbe o morebitni potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) v roku 15 dni od prejema (7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca).
3. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN:
– priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN (15 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo v okviru CPVO)
– za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni).
4. Sodelovanje javnosti:
– pregled dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN s strani občine (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) ter objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve)
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN (15 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu.
5. Predlog sprememb in dopolnitev ZN:
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN ter priprava predloga stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– pregled predloga stališč s strani občine in sprejem stališč s strani občinskega sveta (7 dni)
– priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN (15 dni po sprejemu stališč).
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
– pregled predloga sprememb in dopolnitev ZN s strani občine (15 dni) ter njegovo posredovanje nosilcem urejanja prostora s pozivom za pripravo mnenj v roku 15 dni.
7. Usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN:
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– pregled usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN s strani občine (10 dni)
– posredovanje usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (20 dni).
8. Sprejet dokument:
– posredovanje sprememb in dopolnitev ZN v objavo na Uradni list Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata sprememb in dopolnitev ZN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN.
6. člen
(organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
(2) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi Občina Trebnje.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Trebnje.
Št. 007-3/2010
Trebnje, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.