Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

489. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010, stran 1420.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV           v €
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3,603.780,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2,784.393,00
70  DAVČNI PRIHODKI              2,469.071,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      2,337.586,00
   703 Davki na premoženje           97.754,00
   704 Domači davki na blago in storitve    33.731,00
   706 Drugi davki                   /
71  NEDAVČNI PRIHODKI              315.322,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    166.700,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           1.000,00
   712 Denarne kazni                500,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in           /
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         147.122,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             15.500,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           /
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            /
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     15.500,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             803.887,00
   740 Transferni prihodki iz drugih javno   803.887,00
   finančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3,747.828,00
40  TEKOČI ODHODKI              1,103.153,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    341.614,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    54.070,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      674.352,00
   403 Plačila domačih obresti          1.500,00
   409 Rezerve                 31.617,00
41  TEKOČI TRANSFERI             1,158.105,00
   410 Subvencije                20.000,00
   411 Transferi posameznikom in        759.226,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   64.812,00
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      314.067,00
   414 Tekoči transferi v tujino            /
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1,248.470,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1,248.470,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           238.100,00
   430 Investicijski transferi         238.100,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     –144.048,00
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih pravnih osebah
   jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –144.048,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12.   144.048,00
   2009
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2010 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.
7. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se uporabijo sredstva, ki so ostala neporabljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 31. 12. 2009.
8. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci. KS se ne smejo zadolževati.
9. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-155/26-10
Črenšovci, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti