Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

491. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje, stran 1422.

Na podlagi 25. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 31. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti, ki so v javnem in posebnem interesu Občine Grosuplje.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost in zvez društev,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in študentske populacije vse v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– založništvo,
– oprema in osnovna sredstva za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– upravljanje in investicijsko vzdrževanje objektov, ki pretežno služijo za kulturne namene,
– varstvo kulturne dediščine.
3. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki so upravičeni do sredstev na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, če kandidirajo z neprofitnim programom oziroma projektom,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– lastniki ali upravljavci objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene,
– lastniki ali upravljavci nepremične in premične kulturne dediščine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Grosuplje oziroma izvajajo kulturno dejavnost v Občini Grosuplje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o opravljanju svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna Občine Grosuplje,
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Grosuplje,
– lastniki ali upravljavci objektov, ki so namenjeni pretežno kulturni dejavnosti, oziroma lastniki ali upravljavci kulturne dediščine, lahko kandidirajo samo za objekte in premičnine, ki se nahajajo v Občini Grosuplje.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Grosuplje.
II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
5. člen
Občina Grosuplje vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih programov in projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna občine.
Glede na vsebino in obseg kulturnih dejavnosti se določijo posamezna razpisna področja.
Višino sredstev razpisanih na posameznem razpisnem področju se določi na osnovi realizacije v preteklem letu, finančnih načrtov izvajalcev kulturnih programov in projektov za tekoče leto in v skladu z javnim in posebnim interesom Občine Grosuplje.
Odločitev o izvedbi javnega razpisa oziroma javnega poziva glede na vsebino in obseg razpisnih področij, sprejme župan s sklepom o začetku postopka.
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovana strokovna komisija, in sicer ob smiselni uporabi veljavne področne zakonodaje.
6. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni poziv, vodi pristojni uslužbenec občinske uprave po vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev posameznim kulturnim programom in projektom odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije in ob smiselni uporabi veljavne področne zakonodaje. O pritožbah odloča župan.
7. člen
Strokovna komisija šteje do pet članov in je sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, odbora za družbene dejavnosti, kulturnih društev oziroma Zveze kulturnih društev in Območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Njene naloge so:
– pregled prispelih vlog na javni poziv oziroma javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka poslovnega računa …),
– vsebina in obseg programa oziroma projekta,
– trajanje pogodbe,
– terminski plan realizacije programa oziroma projekta in porabe sredstev,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko in zakonito porabo sredstev,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– obveznost poročanja izvajalca občini,
– datum podpisa, podpis, in v primeru, da je izvajalec pravna oseba, tudi žig.
Izbrani izvajalec kulturnih programov in projektov v skladu s 15. členom tega pravilnika na podlagi pogodbe vodi evidenco o izvajanju kulturnih programov in projektov, opravlja nadzor nad izvajanjem projektov ter enkrat letno poroča županu o realizaciji programov in projektov.
Pristojni občinski uslužbenec, ki je praviloma skrbnik pogodbe, opravlja nadzor nad izvajanjem programov in projektov po sklenjenih pogodbah in namenski porabi sredstev.
V primeru, da se določeni programi in projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva, ne realizirajo, se sredstva izvajalcem kulturnih programov in projektov v skladu s pogodbenimi določili ne nakažejo. Evidenco teh sredstev vodi skrbnik pogodb. Strokovna komisija, ob upoštevanju določil tega pravilnika in veljavne področne zakonodaje, pripravi predlog o porabi teh sredstev. O dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem odloči občinska uprava. O pritožbah odloča župan.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa oziroma javnega poziva na podlagi meril, ki so podlaga tega pravilnika ter v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev namenjenih uresničevanju kulturnih dejavnosti. Komisija lahko v primeru, ko je na javni razpis oziroma javni poziv prijavljeno več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov in projektov.
Osnovna merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov so:
– vsebina in namen prijavljenega programa oziroma projekta,
– realna možnost izvedbe programa oziroma projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa oziroma projekta,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev.
10. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o financiranju določenega javnega kulturnega programa oziroma projekta iz interventnih sredstev brez javnega razpisa oziroma javnega poziva občine (102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju. Višina interventnih sredstev se določi z letnim proračunom.
11. člen
Temeljna pravila za izvajanje kulturne dejavnosti so v odvisnosti od vrste in področja dejavnosti naslednja:
– kvalitetno in redno delo društva, zveze, zavoda ali posameznika,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v Občini Grosuplje in izven nje,
– dostopnost kulturne dejavnosti domači in širši javnosti.
12. člen
Občina Grosuplje zbira predloge za sofinanciranje vseh oblik kulturnega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, plesnih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, multimedijskih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
13. člen
Višina sofinanciranja programov in projektov s področja kulture se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturne dejavnosti, po posameznih razpisnih področjih.
REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV
14. člen
Redna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira pod pogojem, da rezultate svojega dela najmanj enkrat letno predstavijo publiki v domači občini.
Pogoj za izplačilo upravičenih sredstev je najmanj 80% realizacija prijavljenega javnega kulturnega programa.
Kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota, poteka redno in organizirano skozi vse leto.
Kulturni programi se vrednotijo na osnovi treh kriterijev:
1. vrednotenje izvajalcev kulturne dejavnosti glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
2. vrednotenje vrste prireditve,
3. kakovost izvedbe programa izvajalcev redne kulturne dejavnosti (tri kakovostne skupine).
+-----------------------------------------------+--------------+
|Razvrstitev izvajalcev po dejavnosti:     |  št. točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|gledališka dejavnost              |   100   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|folklorna dejavnost              |   100   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|filmska dejavnost in video produkcija     |   90   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|lutkovna dejavnost               |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|glasbena dejavnost               |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|plesna dejavnost                |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|likovna dejavnost               |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|fotografska dejavnost             |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|literarna in recitacijska dejavnost      |   40   |
+-----------------------------------------------+--------------+
 
+------------------------------------------------+-------------+
|Vrste prireditve:                | št. točk  |
+------------+-----------------------------------+-------------+
|Srečanja  |državno in mednarodno       |   70   |
|(revije)  +-----------------------------------+-------------+
|      |regijsko              |   50   |
|      +-----------------------------------+-------------+
|      |medobmočno             |   30   |
+------------+-----------------------------------+-------------+
|Tekmovanja |državno in mednarodno       |   100   |
|      +-----------------------------------+-------------+
|      |regijsko              |   80   |
+------------+-----------------------------------+-------------+
|Nastopi   |osrednji dogodki (premiera,    |   70   |
|      |celovečerni koncert, razstava,   |       |
|      |drug celovečerni dogodek)     |       |
|      +-----------------------------------+-------------+
|      |vsak samostojni koncert,      |   40   |
|      |predstava, film, razstava,     |       |
|      |multimedijski, literarni dogodek  |       |
|      +-----------------------------------+-------------+
|      |vsako sodelovanje oziroma udeležba |   10   |
|      |na javni prireditvi        |       |
+------------+-----------------------------------+-------------+
 
+-----------------------------------------------+--------------+
|Kakovostna kategorija izvajalcev –       |  % točk  |
|dodatni % točk na seštevek vseh točk redne   |       |
|dejavnosti                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1. kakovostna skupina             |   40%   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. kakovostna skupina             |   20%   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|3. kakovostna skupina             |   0%   |
+-----------------------------------------------+--------------+
Merila za razvrščanje izvajalcev v kakovostne skupine so:
1. kakovostna skupina
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih, državnih in mednarodnih srečanjih skupin svoje zvrsti in doseganje visoke kakovosti (nagrade),
– izvajanje zahtevnejših del iz domačega in tujega repertoarja,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma za samostojni celovečerni nastop.
2. kakovostna skupina
– redni nastopi na javnih prireditvah v svojem okolju in občini,
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih srečanjih skupin svoje zvrsti in doseganje višje kakovosti,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo in nastop na javni prireditvi.
3. kakovostna skupina
– redni nastopi na javnih prireditvah v domačem kraju in občini,
– redno sodelovanje na občinskih, medobmočnih revijah in srečanjih, doseganje povprečne kakovosti izvedbe svojih programov.
O razvrstitvi posameznih izvajalcev kulturne dejavnosti v kakovostne skupine odloča strokovna komisija, katere sestavo opredeljuje 7. člen tega pravilnika.
Pri vrednotenju kulturnih programov se upoštevajo v nadaljevanju opredeljeni programski kriteriji.
Produkcijo (vrste prireditev) razvrščamo v tri temeljne skupine: srečanja (revije), tekmovanja in nastope.
Del programa se vrednoti na podlagi planiranja izvajalca, regijska, državna in mednarodna srečanja (revije) ter tekmovanja na vseh nivojih, pa na podlagi doseženih rezultatov v preteklem letu.
Produkcijo (vrste prireditev) v okviru treh temeljnih skupin delimo še na osrednje in ostale dogodke.
a) Osrednji dogodki:
1. Osrednji dogodek uprizoritvene umetnosti (gledališče, film, ples, folklora) je premiera. Premiera je prva predstava kakega gledališkega, filmskega, plesnega ali folklornega dela v sezoni: gledališka predstava (najmanj 1 uro, otroška najmanj 30 min), filmska predstava (najmanj 30 min), baletna koreografija ali folklorni splet (najmanj 15 min). Izvajalci so skupine ali posameznik skupin.
2. Osrednji dogodek glasbene (vokalne, inštrumentalne) umetnosti je celovečerni koncert. Celovečerni koncert je prva izvedba, prva predstavitev glasbenega dela v sezoni (najmanj 1 uro, od tega najmanj 80% novega programa). Izvajalci so skupine ali posameznik skupine.
3. Osrednji dogodek likovne, fotografske umetnosti je otvoritev razstave. Otvoritev razstave je prva izvedba, prva predstavitev likovnih, fotografskih del v sezoni: razstava fotografij, umetniških predmetov (nad 15 slik, fotografij, predmetov, od tega 80% novega programa). Izvajalci so skupine ali posameznik skupine.
4. Osrednji dogodek multimedijske in literarne umetnosti je celovečerni dogodek. Celovečerni dogodek je prva izvedba, prva predstavitev multimedijskega ali literarnega dela v sezoni (dogodek, najmanj 1 uro, od tega 80% novega programa). Izvajalci so skupine ali posameznik skupine.
b) Ostali dogodki:
1. Ponovitve so gledališke, filmske, plesne, folklorne oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo na isti lokaciji oziroma istem prostoru z istimi izvajalci.
2. Gostovanja so gledališke, filmske, plesne, folklorne oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo na novi lokaciji oziroma drugem prostoru z istimi izvajalci.
3. Sodelovanja na prireditvi so krajši predstavitveni nastopi (po želji producenta oziroma organizatorja prireditve).
4. Srečanja (revije) so krajši predstavitveni nastopi skupin iste dejavnosti; tekmovalnega ali netekmovalnega značaja.
5. Tekmovanja so predstavitveni nastopi skupin iste dejavnosti z določenim programskim sklopom; s strokovno žirijo, ki ocenjuje nastopajoče po določenih merilih.
6. Komercialni nastopi se ne sofinancirajo iz občinskega proračuna; izvajalec je plačan s strani naročnika.
Upravičeni stroški so honorarji mentorju in ostalim strokovnim sodelavcem (korepetitor, scenograf, kostumograf …), stroški prevoza mentorja, programski stroški, materialni stroški in nagrade zaslužnim članom društva kot plačilo za opravljanje določenih del za društvo (predsednik, blagajnik, tajnik …).
Razmerje v strukturi upravičenih stroškov je praviloma 55% za avtorski honorar in prevoz, 20% za programske stroške, 15% za materialne stroške, 10% za nagrade.
O izjemah in odstopanjih v strukturi upravičenih stroškov odloča zakoniti zastopnik izvajalca javnih kulturnih programov na podlagi soglasja sofinancerja.
Honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja, strokovno literaturo in v primeru, da strokovna komisija tako oceni, tudi prevoz mentorja na vajo.
Prejemniki honorarja po posameznih kulturnih dejavnostih so lahko:
– gledališka dejavnost: mentor (režiser), pomočnik režiserja, scenograf, kostumograf, maska,
– filmska dejavnost: mentor (režiser), scenarist, kamerman,
– folklorna dejavnost: mentor, godec, vzdrževalec noš,
– plesno baletna dejavnost: mentor, koreograf,
– glasbena vokalna dejavnost: mentor, korepetitor,
– glasbena inštrumentalna dejavnost: mentor, pomočnik mentorja,
– likovna dejavnost: mentor,
– fotografska dejavnost: mentor,
– literarna dejavnost: mentor.
Izhodišče za izračun honorarja mentorju je število vaj (maksimum 60 vaj, ki trajajo dve šolski uri), izračun pa se korigira glede na kvaliteto izvajalca in izobrazbo mentorja. Honorarji so glede na višino praviloma razdeljeni v tri kategorije:
1. osnovno izplačilo, ki ga v skladu s 15. členom tega pravilnika izbrani izvajalec kulturnih programov in projektov, usklajuje s sofinancerjem in financiranim izvajalcem javnih kulturnih programov,
2. 30% višje izplačilo od osnovnega,
3. 90% višje izplačilo od osnovnega.
Ostalim strokovnim sodelavcem pripada praviloma polovični honorar mentorja.
Osnova za izplačilo so avtorske pogodbe.
Izhodišče za izračun prevoznih stroškov je število vaj (praviloma 60 vaj), oddaljenost (maksimum 40 km) in višina povračila za vsak polni kilometer razdalje, ki se v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08) ne všteva v davčno osnovo.
Osnova za izplačilo je zahtevek izvajalca z evidentirano prisotnostjo na vajah.
Programski stroški so povezani z izvedbo programa (note, inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema ipd.).
Upravičeni programski stroški po posameznih kulturnih dejavnostih so:
– gledališka dejavnost: material za sceno, kostume, masko, avtorske pravice,
– filmska dejavnost: scena (najem lokacije), maska, avtorske pravice,
– folklorna dejavnost: vzdrževanje noš, maska,
– plesno baletna dejavnost: kostumografija,
– glasbena vokalna: nakup not, avtorske pravice,
– glasbena inštrumentalna: nakup not, avtorske pravice,
– likovna dejavnost: produkcijska sredstva (platno, barve, upodablj. materiali …),
– fotografska dejavnost: produkcijska sredstva (film, razvijanje fotografij …),
– literarna dejavnost: produkcijska sredstva, avtorske pravice (gost).
Materialni stroški so stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, administracije, reprezentance ipd.
Osnova za izplačilo materialnih in programskih stroškov so dokazila o porabi sredstev (računi) in ostala dokazila (programski list, scenarij, plakat, vabila …).
Delež računov za pogostitev praviloma ne sme presegati 10% celotnega programa.
STROŠKI DELOVANJA DRUŠTEV IN ZVEZ TER OSTALIH IZVAJALCEV KULTURNIH DEJAVNOSTI
15. člen
Del sredstev iz proračuna občine, namenjenih javni službi na področju kulture in izvajalcem kulturne dejavnosti, se zagotavlja za usklajeno in koordinirano delovanje posameznih izvajalcev, zagotavljanju prostorskih pogojev za njihovo delo, njihovem povezovanju in skupnem opravljanju nalog, ki so v interesu vseh izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Višina sredstev se določi na osnovi realizacije v preteklem letu in finančnega načrta izvajalcev za tekoče leto z letnim proračunom.
Iz teh sredstev občina financira oziroma sofinancira:
– stroške dela in materialne stroške administrativnega, finančnega in računovodskega servisa društev,
– stroške upravljanja kulturnega doma Grosuplje,
– stroške koordinacije kino dejavnosti,
– obratovalne stroške kulturnega doma Grosuplje (elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, investicijsko vzdrževanje objekta, ogrevanje),
– organizacijo poklicnih gostovanj,
– organizacijo revij in srečanj izvajalcev kulturnih programov in projektov in njihovo izobraževanje,
– druge naloge, ki so v posebnem in javnem interesu občine in jih določi župan.
Občina tudi za zagotavljanje zgoraj navedenih kulturnih vsebin in dejavnosti pod pogoji tega pravilnika in drugih pogojev, natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu ter ostale veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika. Sofinanciranje teh vsebin se ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
V skladu z zakonodajo, ki ureja področje financiranja kulturnih dejavnosti, se del izvajanja javne službe prenese na Območno izpostavo javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, s katero se na podlagi neposrednega poziva k predložitvi finančnega in delovnega načrta sklene pogodba o sofinanciranju.
KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE
16. člen
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev. Vrste kulturnih projektov so:
– javne kulturne prireditve,
– založništvo,
– izobraževanje,
– nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– investicijsko vzdrževanje ter upravljanje javne kulturne infrastrukture,
– varstvo kulturne dediščine.
Posamezne kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine, so vsebinsko učinkoviti in promovirajo občino (prireditve posvečene državnim in občinskemu prazniku, druge prireditve, revije, nastopi v tujini, delavnice, izobraževanja, gostovanja, koncerti, multimedijski projekti ipd.), opredelimo kot projekte na področju kulture.
Projekt je umetniško delo, ki ga opredeljuje namen, da se izvede, uresniči dogodek enega ali več izvajalcev (posameznika, ene skupine, več skupin, celotnega društva ali več društev znotraj občine), ki programsko in organizacijsko presega okvire redne kulturne dejavnosti.
Kadar je več izvajalcev, mora nosilec projekta izvesti vsaj polovico programa.
Razmerje stroškov v finančni konstrukciji projekta je praviloma (izjema mednarodni projekt):
– stroški hrane do 10% vrednosti projekta,
– stroški prevoza do 15% vrednosti projekta,
– materialni stroški do 20% vrednosti projekta,
– produkcijski stroški – preostanek vrednosti projekta.
Merila za vrednotenje kulturnih projektov so:
1. trajanje projekta             od 0 do 25 točk
2. vsebina in namen projekta         od 0 do 75 točk
skupaj možnih:                   100 točk.
Višina sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje projektov na področju kulture se opredeli v letnem proračunu občine. O izboru projektov in prireditev ter višini sofinanciranja odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
Projekt oziroma prireditev, za katerega izvajalec kulturne dejavnosti, pridobi sredstva iz naslova sofinanciranja kulturnih projektov in prireditev, se ne upošteva pri vrednotenju redne dejavnosti društva.
Za vrednotenje kulturnih projektov nakupa opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, vzdrževanja, upravljanja in vlaganja v kulturno infrastrukturo ter varstva kulturne dediščine se v nadaljevanju pravilnika določijo posebna pravila.
OPREMA IN OSNOVNA SREDSTVA KULTURNIH DRUŠTEV
17. člen
Kulturni projekti nakupa opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti se sofinancirajo v skladu z določili tega pravilnika.
Za sofinanciranje projektov nakupa opreme in osnovnih sredstev se pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne zakonodaje na tem področju, vedno izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini projektov nakupa opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dediščine oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih sredstev, predvidenih za nakup opreme, in drugih pogojev natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu. Sofinanciranje nakupa opreme in osnovnih sredstev se ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE KULTURNIH OBJEKTOV
18. člen
Lastniki in upravljavci javne kulturne infrastrukture so upravičeni do proračunskih sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov v skladu s smernicami, postavljenimi v strateškem dokumentu razvoja kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov, ki so opredeljeni kot javna kulturna infrastruktura, se, po potrebi, pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja projektov investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih sredstev, predvidenih za vzdrževanje in upravljanje kulturnih objektov, in drugih pogojev natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu. Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov se ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
Lastniki in upravljavci nepremične in premične kulturne dediščine so upravičeni do proračunskih sredstev pri vzdrževanju in posegih zaradi ohranjanja kulturne dediščine v skladu s smernicami, postavljenimi v strateškem dokumentu razvoja kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Sofinancirajo se projekti ohranjanja kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Grosuplje in se izvajajo pod nadzorstvom pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju varstva kulturne dediščine, in sicer:
– akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine,
– restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini,
– raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine,
– akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes,
– zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.
Za sofinanciranje projektov varstva kulturne dediščine se, po potrebi, pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja projektov varstva kulturne dediščine oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih sredstev, predvidenih za varstvo kulturne dediščine, in drugih pogojev natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu.
Sofinanciranje projektov varstva kulturne dediščine se ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
IV. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 51/05 in 14/06).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-1/05
Grosuplje, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti