Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Ob-1612/10 , Stran 350
1. Prodajalec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. 2. Predmet prodaje: garsonjera št. 25 v mansardi večstanovanjske hiše (Sestranska vas 14, Gorenja vas), s kletjo, v izmeri 31,15 m2. 3. Izklicna cena Izklicna cena znaša 46.800 EUR. Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 5. Varščina za resnost ponudbe: ponudnik mora pravočasno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov ponujene cene, na transakcijski račun prodajalca št. 01227-0100007212, ter navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00 in sklic 606. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila na račun prodajalca vključno do 5. marca 2010. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. 6. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane ali na spletnih straneh občine. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. 7. Dodatni pogoji prodaje: – nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – Občina Gorenja vas – Poljane lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega poziva. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas – Poljane pravico obdržati dano varščino, – celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec v navedenem roku ne plača celotne kupnine, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas – Poljane pravico obdržati dano varščino, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale, – zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 8. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 9. marca 2010 do 10. ure na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 9. marca 2010 ob 12.30 v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 9. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti