Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

503. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010, stran 1434.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/09) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je župan Občine Trebnje dne 11. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa spremembe in dopolnitve Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010 (Uradni list RS, št. 102/09).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(višina splošnega dela proračuna)
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010 se spremeni tretji odstavek 3. člena, tako da se glasi:
»V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto   Proračun
                        januar–marec
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.657.987
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.500.983
70  DAVČNI PRIHODKI                1.866.044
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.800.852
   703 Davki na premoženje             53.108
   704 Domači davki na blago in storitve      12.084
71  NEDAVČNI PRIHODKI                634.939
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      45.488
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.070
   712 Globe in druge denarne kazni         7.934
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    18.993
   714 Drugi nedavčni prihodki           561.454
72  KAPITALSKI PRIHODKI               16.272
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     1.526
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.    14.746
   dolg. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               140.732
   740 Transferni prihodki iz drugih        140.732
   javnofinančnih institucij
   741 Sredstva Evropskih skladov            0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.662.355
40  TEKOČI ODHODKI                 414.495
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      140.695
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      23.623
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        241.619
   403 Plačila domačih obresti            8.558
   409 Sredstva, izločena v rezerve           0
41  TEKOČI TRANSFERI                633.637
   410 Subvencije                    0
   411 Transferi posameznikom in          452.553
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    22.226
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        158.858
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              534.751
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     534.751
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             79.472
   430 Investicijski transferi              0
   431 Investicijski transferi pravnim in      79.472
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim       0
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI   995.632
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)              35.709
55  ODPLAČILA DOLGA                 35.709
   550 Odplačila domačega dolga           35.709
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   959.923
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –35.709
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –995.632
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA (za porabo v obdobju
   januar–marec 2010)
   9009 Splošni sklad za drugo              0
------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
(posebni del proračuna)
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010 se spremeni 4. člen, tako da se glasi:
»Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
3. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-306/2009
Trebnje, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti