Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 3502-27/2010 Ob-1604/10 , Stran 345
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet oddaje zemljišč v najem in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Medlog (Čopova pri posl. stavbi Nivo) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 2197/1, vpisana v vl. št. 1079, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja; območje ureja Zazidalni načrt Lava II – sprememba gradbena industrija in skladišča (proj. št. 303/77 RC Celje, Uradni list SRS, št. 22/78; Uradni list RS, št. 14/99 in 59/99); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30 EUR/mesec brez DDV. b) Lokacija v k.o. Ostrožno (zahodno od Lanovža) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 1392/2, v izmeri 10 m2, vpisana v vl. št. 1890 k.o. Ostrožno in del parc. št. 1139/62, v izmeri 10 m2, vpisana v vl. št. 2555, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt za kompleks »Aero« (proj. št. 156/73 ZNG Celje, Uradni list SRS, št. 22/77 in 22/78; Uradni list RS, št. 17/92, 2/96); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev znaša 60 EUR/mesec brez DDV. c) Lokacija v k.o. Ostrožno (Ulica mesta Grevenbroich-ob parkiriščih) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 563/16, v izmeri 10 m2 in del parc. št. 563/17, v izmeri 20 m2, obe vpisani v vl. št. 1984, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN Dolgo polje III (Uradni list SRS, št. 26/82); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev znaša 90 EUR/mesec brez DDV. d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (križišče Kersnikova-Dečkova-Ulica mesta Grevenbroich) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1270/1, vpisana v vl. št. 380, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 enostranskih jumbo panojev (vsak posamezen enostranski jumbo pano na 5 m2 zemljišča); območje ureja ZN Dečkovo naselje (Uradni list SRS, št. 14/86); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 enostranskih jumbo panojev znaša 30 EUR/mesec brez DDV. e) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (Dečkova cesta-Celjski sejem) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 1318/1, v izmeri 10 m2 in del parc. št. 1322/3, v izmeri 10 m2, obe vpisani v vl. št. 1614, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN Dolgo polje I. in ŠRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev znaša 60 EUR/mesec brez DDV. f) Lokacija v k.o. Ostrožno (Lanovž-cesta v Lokrovec ob AERU) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 608/69, v izmeri 20 m2, vpisana v vl. št. 1425 k.o. Ostrožno in del parc. št. 608/65, v izmeri 20 m2, vpisana v vl. št. 2276, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 40 m2, kjer je predvidena postavitev 4 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN za kompleks Aero (proj. št. 156/73 ZNG Celje, Uradni list SRS, št. 22/77 in 22/78; Uradni list RS, št. 17/92, 2/96); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 4 dvostranskih jumbo panojev znaša 120 EUR/mesec brez DDV. g) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (ob Severni vezni cesti-Mercator) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 466/1, vpisana v vl. št. 2701, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN rekreacijskega centra na Golovcu – spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 58/01); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev znaša 90 EUR/mesec brez DDV. h) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (Mercator – rondo) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 892/1, v izmeri 10 m2, vpisana v vl. št. 306, k.o. Spodnja Hudinja in del parc. št. 895/4, v izmeri 10 m2, vpisana v vl. št. 2701, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN rekreacijskega centra na Golovcu – spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 58/01); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev znaša 60 EUR/mesec brez DDV. i) Lokacija v k.o. Celje (Kersnikova – Dečkova ob Kladivarju) Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 24, v izmeri 10 m2 in del parc. št. 23, v izmeri 20 m2, obe vpisani v vl. št. 1356, k.o. Celje, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2, zemljišča); območje ureja ZN Dolgo polje –Lahka industrija-območje ZN Aero (proj. 156/73 ZNG; Uradni list SRS, št. 22/77); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev znaša 90 EUR/mesec brez DDV. j) Lokacija v k.o. Celje (garaže na Zelenici ob obvoznici in Savinjski progi) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 706/2, vpisana v vl. št. 1457, k.o. Celje, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 6 enostranskih jumbo panojev (vsak posamezen enostranski jumbo pano na 5 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt Glazija (proj. št. 123/91-93 RC Planiranje; Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 6 enostranskih jumbo panojev znaša 90 EUR/mesec brez DDV. k) Lokacija v k.o. Celje (Ljubljanska nasproti Tuša) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 745/1, vpisana v vl. št. 7, k.o. Celje, v skupni izmeri 5 m2, kjer je predvidena postavitev 1 enostranskega jumbo panoja; območje ureja Zazidalni načrt Otok (proj. št. 9/78 RC Plairanje, UVC št. 28/63, 5/70; Uradni list SRS, št. 42/72, 16/79, 1/79); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 enostranskega jumbo panoja znaša 15 EUR/mesec brez DDV. l) Lokacija v k.o. Medlog (Ljubljanska vpadnica zahod) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1462/1, vpisana v vl. št. 462, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja; območje ureja Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata (proj. št. 245/98 RC Planiranje; Uradni list RS, št. 114/00); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30 EUR/mesec brez DDV. m) Lokacija v k.o. Medlog (obvoznica pred OMV) Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1597/1, vpisana v vl. št. 866, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja; območje ureja Lokacijski načrt za ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja vas–Celje, pododsek magistrala zahod–Celje in bencinski servis (Uradni list RS, št. 50/02); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30 EUR/mesec brez DDV. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb Najemna pogodba se sklepa za določen čas treh let. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 15 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od najema in upravljavec zadrži njegovo varščino. 4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od ponujene najemnine pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč v najem«. 5. Pogoji najema a) Nepremičnine se bodo oddale v najem za najmanj izhodiščno ceno. b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (najemniku) vračuna v prvo mesečno najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. 6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine; – ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo. 7. Drugi pogoji Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev ter poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. Najemnik je dolžan plačati DDV. 8. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati v naslednjih osmih dneh na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 3. 3. 2010 do 10. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – najem zemljišč za postavitev jumbo panojev«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb. e) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o oddaji v najem zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 3. 3. 2010 ob 11.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija) in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o najemu zemljišča za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino. 10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem zemljišč in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/42-65-604 (Renata Poteko).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti