Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel, stran 1407.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni list RS, št. 25/06,14/07 122/07 in 73/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo metode monitoringa in nadzora salmonel v matičnih jatah kokoši, jatah kokoši nesnic in jatah brojlerjev v skladu s 4. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/99/ES z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzočiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 31), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in za izvajanje:
– Uredbe (ES) 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L št. 73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005, str. 12), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1003/2005/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1177/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 211 z dne 1. 8. 2006, str. 4), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1168/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (UL L št. 151 z dne 13. 6. 2007, str. 21), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 646/2007/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v jatah brojlerjev v skladu s prvo alinejo točke 1(b) Priloge Uredbe 646/2007/ES na način, določen v 2. točki iste priloge.«.
3. člen
Poglavje V.a se spremeni tako, da se glasi:
»V.a NADOMESTILA
12.a člen
(nadomestila)
(1) Kadar se nosilec dejavnosti zaradi odrejenih ukrepov iz 11. člena tega pravilnika, ki jih mora izvesti v skladu z lastnim načrtom za monitoring in nadzor zaradi ugotovitve prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v odraslih matičnih jatah kokoši Gallus Gallus in v odraslih jatah kokoši nesnic Gallus gallus, odloči živali oddati v zakol ali usmrtitev, se mu izplača nadomestilo za zaklane ali usmrčene živali, če je nosilec dejavnosti:
1. obvestil VURS o ugotovitvi salmonel v jati v skladu s 4. členom tega pravilnika;
2. poskrbel za odvzem in analizo vzorcev v skladu s 6. členom tega pravilnika;
3. izvedel vse ukrepe v skladu s tem pravilnikom.
(2) Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka znaša 8 EUR za odraslo matično ptico oziroma 4,4 EUR za odraslo kokoš nesnico. Če nosilec dejavnosti živali proda za zakol, se vrednost nadomestila zmanjša za vrednost, ki jo je dobil s prodajo teh živali.
(3) Izplačilo nadomestila iz tega člena se izvede v skladu z 8. in 10. členom Pravilnika o odškodninah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 105/07).«.
4. člen
Priloga 3 se črta.
5. člen
(1) Nadomestilo iz novega 12.a člena pravilnika se za odrasle jate kokoši nesnic Gallus gallus izplača za živali, ki so bile zaklane ali usmrčene od 16. oktobra 2009 dalje.
(2) Ne glede na tretji odstavek novega 12.a člena se za živali, ki so bile zaklane ali usmrčene od 16. oktobra 2009 do dneva uveljavitve tega pravilnika, vloga za nadomestilo vloži najkasneje v 15 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2009
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EVA 2009-2311-0167
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti